uchwała nr XII/95/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Węgrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 4   ustawy  z dnia 7 września 2007 roku o  zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / Dz.U. Nr  165,poz.1171 / Rada Powiatu  uchwala , co następuje :

§ 1.

 

1.Powiadamia się  Sekretarza  Powiatu Węgrowskiego o obowiązku  złożenia na ręce Przewodniczącej Rady  Powiatu  oświadczenia lustracyjnego według wzoru  określonego w załączniku Nr 1 ustawy powołanej w podstawie niniejszej uchwały.

2.Oświadczenie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia  doręczenia niniejszego   powiadomienia.

2. Informuje się, że nie złożenie oświadczenia  lustracyjnego w terminie określonym w ust.1  spowoduje odwołanie  z zajmowanego stanowiska.

 

§ 2.

 

1. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Powiatu  Węgrowskiego do  niezwłocznego przekazania oświadczenia lustracyjnego Sekretarza  Powiatu Węgrowskiego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

2.Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego do  informowania Rady Powiatu o podjętych działaniach, a zwłaszcza o nie złożeniu oświadczenia w  określonym terminie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 13:46:53
Data utworzenia:2007-12-07 13:46:53
Data modyfikacji:2007-12-07 13:49:00
Liczba wyświetleń:558