Uchwała Nr 3/1/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego uchwałą Nr V/13/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 1999 r. w związku z art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 53 Statutu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r., ustalonego uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 15, poz. 199) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się następujący podział obowiązków pomiędzy Starostą a Wicestarostą:
 
1. Pan Bogdan Doliński – Starosta – bezpośrednio nadzoruje sprawy z zakresu:
-         geodezji, kartografii i katastru,
gospodarki nieruchomościami,
-         administracji architektoniczno-budowlanej,
-         porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
-         ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
-         przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
-         utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
-         obronności,
-         transportu zbiorowego 
-         edukacji publicznej,
-         dróg publicznych.
 
2. Pani Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta – bezpośrednio nadzoruje sprawy z zakresu:
-         promocji i ochrony zdrowia,
-         pomocy społecznej,
-         polityki prorodzinnej,
-         wspierania osób niepełnosprawnych,
-         gospodarki wodnej,
-         ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
-         kultury i ochrony dóbr kultury,
-         kultury fizycznej i turystyki,
-         ochrony praw konsumenta,
-         promocji powiatu,
-         przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
-         współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 2
Ustala się, że pozostali członkowie Zarządu będą realizowali zadania określone dla zarządu w Statucie Powiatu Węgrowskiego i innych aktach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu:
Pani Ewa Besztak:
-         promocji i ochrony zdrowia,
-         pomocy społecznej,
-         polityki prorodzinnej,
-         wspierania osób niepełnosprawnych,
-         promocji powiatu,
-         współpracy z organizacjami pozarządowymi.
-         kultury i ochrony dóbr kultury,
-         kultury fizycznej i turystyki,
-         edukacji publicznej,
 
Pani Teresa Lidia Chabiera:
-         gospodarki wodnej,
-         ochrony środowiska i przyrody,
-         rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
-         przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
-         dróg publicznych
 
Pan Leszek Onaszkiewicz:
-         rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
-         przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
-         kultury fizycznej i turystyki,
-         komunikacji i transportu,
-         dróg publicznych
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr 313/178/01 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego.
 
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Doliński – Starosta                                     
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta                                                                                 
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu               
      Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:02:08
Data utworzenia:2007-01-05 01:02:08
Data modyfikacji:2007-01-05 01:02:08
Liczba wyświetleń:576