Sprawozdanie nr 4/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 lutego do 28 marca 2003 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 11 marca 2003 r.:
1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek ZPOSP i Komendanta Powiatowego PSP o wsparcie organizacyjne i finansowe powiatowego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
2. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie.
3. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego i nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
4. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności statutowej PODN za pierwsze półrocze roku szkolnego 2002/2003 oraz informację z wykonania dochodów i wydatków za 2002 r.
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PODN o dofinansowanie powiatowej konferencji „Renesansowe Włochy krajem artystów i myślicieli” organizowanej w ramach edukacji europejskiej.
6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Węgrowie o dofinansowanie imprezy „Węgrowskie Licealia 2003”.
7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Węgrowie o dofinansowanie imprezy pn. „Powiatowe Manewry Techniczno – Obronne”.
8. Zarząd podjął decyzję o obniżeniu o 20% opłat za centralne ogrzewanie w dwóch mieszkaniach nauczycielskich w SOS-W w Jaworku.
9. Zarząd zatwierdził propozycje wysokości dodatku funkcyjnego oraz dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek  na II i III kwartał 2003 r. 
10. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Podinspektora ds. Zdrowia o dofinansowanie zakupu nagród dla najlepszych uczestników konkursu plastycznego „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić”.
11. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie środków na zainstalowanie mediów w przeznaczonym dla Wydziału pomieszczeniu w internacie LO w Węgrowie.
12. Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie do WFOŚiGW o udzielenie promesy w związku z pożyczką na wykonanie termomodernizacji SOS-W w Jaworku.                     

W dniu 18 marca 2003 r.:
1. Zarząd zatwierdził informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
2. Zarząd przyjął sprawozdanie i pozytywnie ocenił działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w 2002 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
3. Zarząd zatwierdził informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie węgrowskim w 2002 roku.
4. Zarząd zatwierdził program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2003 – 2005 „Bezpieczny Powiat Węgrowski”.
5. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawach
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w powiecie węgrowskim za rok 2002.
b) zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie, poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian”.
c) zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
6. Zarząd zatwierdził porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
7. Zarząd powołał p.p. Marię Sawicką Korzeniowską, Wandę Mroczek, Zygmunta Dziwińskiego, Jacka Księżopolskiego i Antoniego Nalewajko do składu  komisji przetargowej do realizacji inwestycji na drodze Jasiorówka – Brzuza – Sadowne finansowanej ze środków SAPARD-u.
8. Zarząd zatwierdził podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w poszczególnych gminach powiatu węgrowskiego.
9. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie 6 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia ZSS w Węgrowie.
10. Zarząd wyraził zgodę na zamówienie  oprogramowania „Arkusz Organizacyjny dla Szkół” oraz „Zbiorczy Arkusz Organizacyjny dla Powiatu”.    
11. Zarząd wyraził zgodę na usunięcie  obumarłych drzew  z terenu Zalewu nad Liwcem.
12. Z powodów formalno – prawnych Zarząd odrzucił wniosek w sprawie wsparcia finansowego działalności Szkolnego Klubu Europejskiego „Alces”.
13. Zarząd wyraził zgodę na promocyjny zakup książki zawierającej tematykę bitwy pod Węgrowem w 1863 r. Zakup ten będzie dokonany wspólnie z Urzędem Miejskim w Węgrowie.

W dniu 25 marca 2003 r.:
1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie w sprawie dofinansowania pobytu w Łochowie młodzieży narodowości polskiej z Lidy na Białorusi.
2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowiecko – Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego o dofinansowanie kosztów wydania czasopisma „Wieś Siedlecka”.
3. Zarząd postanowił wystąpić do Burmistrza Miasta Łochowa o wynajęcie w Urzędzie Miejskim w Łochowie dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb Referatu Geodezji w Łochowie.

W dniu 28 marca 2003 r.:
1. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego.
2. Zarząd przyjął autopoprawkę do załącznika do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZSS w Węgrowie w SOS-W w Węgrowie.
3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.
4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2002 r.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 10:32:59
Data utworzenia:2007-05-07 10:32:59
Data modyfikacji:2007-05-07 10:34:20
Liczba wyświetleń:710