Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust.1 pkt. 2b ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Mieczysława Stanisława Wójcika w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 21-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat, wskutek wyboru na Wójta Gminy Stoczek.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczacemu Rady Powiatu.  

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Klub Radnych Wspólny Powiat
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:39:17
Data utworzenia:2007-01-07 03:39:17
Data modyfikacji:2007-06-11 00:32:54
Liczba wyświetleń:572