Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

uchwała nr XX/165/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Powiatu Węgrowskiego w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się program współpracy Powiatu Węgrowskiego w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do:

1)   określenia szczegółowych rodzajów zadań, w ramach priorytetów zadań określonych
w programie, o którym mowa w § 1 uchwały,

2)  określenia formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o których mowa w pkt 1,

3)  określenia terminu składania ofert,

4)  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań zleconych przez Powiat Węgrowski organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Komisji konkursowej nie powołuje się w przypadku zgłoszenia jednej oferty .

5)  Wykonania innych czynności organizacyjno-technicznych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz ustawy wymienionej w § 1.

 

§ 3.

Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Powiatu Węgrowskiego  w uchwale budżetowej.

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XI/84/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XX/165/08

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 31 października  2008 roku

                      

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Powiat Węgrowski uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.  

Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których wyżej mowa jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela, które stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Łączy je wspólny cel jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wyrazem dążenia Powiatu Węgrowskiego  do szerokiej  współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest niniejszy program.

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96,  poz. 873 z późn. zm.);

2)  programie – rozumie się przez to program współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Program reguluje współpracę pomiędzy Powiatem Węgrowskim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa zakres oraz formy tej współpracy, a także zadania priorytetowe.

 

Rozdział II . CEL PROGRAMU

           

§ 2.

Celem programu jest prowadzenie przez Powiat Węgrowski działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w ustawie we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 

Rozdział III. ADRESACI  PROGRAMU

 

§ 3.

Program adresowany jest do:

1)  organizacji pozarządowych,

2)  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

Rozdział IV. REALIZATORZY PROGRAMU

 

§ 4.

W realizacji programu uczestniczą:

1) Rada Powiatu i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu,

2) Zarząd Powiatu - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu,

3) Komisja Konkursowa - w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Węgrowski organizacjom pozarządowym, jeśli zajdzie potrzeba powołania w/w Komisji,

4) Naczelnicy Wydziałów, oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

 

Rozdział V. SFERA WSPÓŁPRACY

 

§ 5.

Powiat Węgrowski prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu i działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organizacji.

 

Rozdział VI. PRIORYTETY ZADAŃ

 

§ 6.

Ustala się na 2009 rok następujące zadania priorytetowe powiatu węgrowskiego, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:

1)  w zakresie oświaty i wychowania:

a) wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży,

b) prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dla mieszkańców powiatu węgrowskiego, związanych z integracją wspólnotową Unii Europejskiej,

c) wspieranie inicjatyw oświatowych,

d) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

e) realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego,

2) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:

a)  promocja i wspieranie funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw,

b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu węgrowskiego,

3) w zakresie promocji powiatu:

a)  wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu
i dźwięku służących promocji powiatu węgrowskiego w kraju i za granicą,                    

4) w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:

a)  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

  5) w zakresie kultury:

 a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu węgrowskiego,

b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu
i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu węgrowskiego,

c)  edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu węgrow-skiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,

d) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,

 6) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:

a)  organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym
dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego,

b)  organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych
o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,

c)  organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu węgrowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,

d) opracowanie strategii rozwoju turystycznego powiatu węgrowskiego,

7)  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)  prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

b) prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia
i zdrowia ludzi i zwierząt,

8)  w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe:

a) działania mające na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie                       lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  

Rozdział VII. ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

 

§ 7.

1. Powiat Węgrowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Powiatu.

3. Współpraca Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy w formie dotacji i pozafinansowy.

4. Dotacje, których mowa w ust. 1, mogą być udzielane wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań priorytetowych, o których mowa w § 6. 

5. Współpraca Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności w formach:

1)  zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych powiatu - na zasadach określonych w ustawie poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; w przypadku imprez  sportowych dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego ich organizacja wynika z kalendarza imprez stowarzyszeń sportowych: SZS i LZS;

2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziała-nia w celu zharmonizowania tych kierunków;

3)  konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie;

4)  tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu oraz określanie przedmiotu ich działania,

5)  współpracy i  udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

6) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub prze-kazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Powiatu Węgrowskiego oraz w lokalnych mediach, 

7) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe  kontaktów  ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji.

6. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8.

1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych  oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2008-11-06 13:32:54
Data utworzenia:2008-11-06 13:32:54
Data modyfikacji:2008-11-06 13:39:46
Liczba wyświetleń:581