Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 6/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 24 września – 29 października 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 29 września 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor PODN do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach projektu PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 „Liderzy edukacji w szkołach powiatu węgrowskiego”;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
3. przyznał Nagrody Starosty z okazji Dnia KEN;
4. zatwierdził kursy II° w zawodzie sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych realizowanych w ZSP w Węgrowie;
5. zaakceptował zatwierdził nauczanie indywidualne dla 3 uczniów ZSP w Węgrowie;
6. wyraził zgodę na udział szkół w akcji „Uśmiech za znaczek”;
7. przyjął informację o uzyskaniu wymogu art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za okres styczeń – sierpień 2010 r.;
8. wyraził zgodę na:
a) przyznanie środków finansowych na przeniesienie pracowni  informatycznych w związku z inwestycją w I LO w Węgrowie;
b) wyłączenie (w związku z rozpoczynającą się inwe4stycją) budynku pawilonu przy I LO w Węgrowie;
9. zatwierdził umowy:
a) z firmą TERM OIL na dostawy oleju opałowego do jednostek
organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego;
b) z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne POLI BUD na wykonanie operatu szacunkowego wywłaszczonej niezabudowanej nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Armii Krajowej;
10. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na remont remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie;
11. zapoznał się z kosztorysem zadania polegającego na uzupełnieniu krawężnika przy ul. Ogrodowej w Miedznie i wyraził zgodę na realizację  ww. inwestycji;
12. podjął decyzję o ustaleniu na 10 zł/m2 stawki kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;
13. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 1,5 tys. zł organizacji imprezy V Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”.

W dniu 6 października 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) dokonania wyboru biegłego rewidenta.
b) przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2. zatwierdził umowę z rzeczoznawcą majątkowym w sprawie sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
3. wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie powiatu o kwotę 4706, 09 zł środków na remont drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne;
4. powołał kolegium w celu wyłonienia laureatów prac konkursowych o tematyce regionalnej i zatwierdził wysokość nagród głównych w ww. konkursie;
5. przyznał nauczanie indywidualne dla ucz. kl. III ZSP w Węgrowie;
6. wyraził zgodę na objęcie patronatem Starosty konferencji na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł.

W dniu 19 października 2010 r.  Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) zmiany uchwały nr XXXVIII/296/10 z dnia 26 marca 2010 r. określającej zadania  powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2010 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
2. przyjął informacje o:
a) stanie oświaty, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w r.szk. 2009/2010;
b) oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty;
c) wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi - niezbędnych do podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3. zatwierdził porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
5. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
6. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 6,5 tys. zł  zakupu chemicznych środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP oraz kwotą 15 tys. zł zakupu chemicznych ubrań gazoszczelnych i  modernizacji infrastruktury informatycznej CPR;
7. przyjął do wiadomości informację o konieczności wyznaczenia nowych przystanków dla komunikacji zborowej w związku z likwidacją dotychczasowych - na ul. Rynek Mariacki w Węgrowie;
8. wyraził zgodę na:
a) dokonanie zwiększeń w planie finansowym ZDP z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego i bieżącego utrzymania dróg oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia;
b) dofinansowanie kwotą 1 tys. zł druku katalogu III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Zamkowe opowieści”;
c) dofinansowanie kwotą 1,5 tys. zł organizacji jubileuszu 50-lecia istnienia jednostki OSP w Laskach;
d) objęcie patronatem medialnym przez „Wieści Węgrowskie” konferencji szkoleniowo – naukowej  na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem;
9. zatwierdził aneksy do umów
a) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
b) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
10. zatwierdził umowy:
a) o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
b) z firmą „ELBUD” w sprawie sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sadowne.

W dniu 28 października 2010 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził porządek obrad uroczystej XLIV sesji Rady Powiatu, uzupełniając go o uchwałę w sprawie uczczenia 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
3. zatwierdził uchwałę Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia w powiecie węgrowskim roku 2011 „Rokiem Ignacego Jana Paderewskiego”;
4. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
c) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP w Sadownem do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach ponoszenia kosztów użytkowania hali sportowej w Sadownem;
6. zatwierdził umowy:
a) z Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie oraz z Parafią p.w. Zwiastowania NMP w Miedznie w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań publicznych;
b) na wykonanie zadania pn.  Remont budynku dydaktycznego
przeznaczonego na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych  intelektualnie w Miedznie;
7. zatwierdził aneksy do umów w sprawach:
a) sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Sadowne i Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
b) zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi
powiatowej Nr 4229W – przebudowa Al. Siedleckiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą ;
c) projektu pn. Wzmocnienie ochrony walorów  przyrodniczych Nadbużańskiego parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego
8. przyjął informację dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki- Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17 + 322, 13 dł. 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19 + 225 do km 21 + 000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i nie wyraził zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania;
9. wyraził zgodę na:
a) dofinansowanie kosztów wyjazdu harcerzy Hufca ZHP w Węgrowie po „Betlejemskie Światło Pokoju”;
b) wystosowanie wniosku o odstąpienie od wyodrębnienia ze struktur PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
c) powołanie biegłego i wznowienie postępowania dotyczącego zalewania działek p. Agnieszki Tomaszewskiej;
10. zapoznał się z wnioskiem Dyrektora ZDP w Węgrowie o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie na okres do trzech lat części działki stanowiącej drogę powiatową nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie i zobowiązał Dyrektora ZDP do przygotowania na następne posiedzeniu uchwały Zarządu w tej sprawie;
11. przyjął do wiadomości wniosek o wykonanie chodnika na 150 m odcinku ul. Węgrowskiej w Miedznie (od mostu do oczyszczalni ścieków);
12. podjął decyzję o dofinansowaniu wyjazdu uczniów LO w Łochowie na symulację sesji ONZ w Nuoro na Sardynii.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-11-03 12:07:21
Data utworzenia:2010-11-03 12:07:21
Data modyfikacji:2010-11-03 12:08:38
Liczba wyświetleń:589