porządek XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2010 roku

PRZEWODNICZĄCA                                                     Węgrów, dnia  15.02. 2010 r.

Rady Powiatu Węgrowskiego

 

Pan/i

........................................................................

                                                                                ……………………….………..…………….

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XXXVII  nadzwyczajną  sesję  Rady Powiatu Węgrowskiego    w    dniu    18 lutego  2010  roku  (czwartek)  o  godz.   900,    w     sali     konferencyjnej Starostwa    Powiatowego   w    Węgrowie ,     ul.      Piłsudskiego     23   

z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1)       zmian w budżecie powiatu na 2010 rok;

2)       przystąpienia powiatu węgrowskiego do projektu pod nazwą „Przyszłość - to coś, co staje się w nas dziś” - działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu I, Działania 1.2 Rozwój turystyki;

3)       przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzeniaogólnopolskiej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu I, Działania 1.2, Rozwój Turystyki;

4)       przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego  finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu I, działania 1.2 Rozwój turystyki;

5)       wyboru biegłego rewidenta.

5.     Wolne wnioski i oświadczenia.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

  

    PRZEWODNICZĄCA

       RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-16 14:25:07
Data utworzenia:2010-02-16 14:25:07
Data modyfikacji:2010-02-16 14:30:16
Liczba wyświetleń:520