Sprawozdanie Nr 2/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 4 lutego do 18 marca 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 11 lutego 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego w szkołach;
2.podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 800 zł na dofinansowanie wystawy organizowanej przez Siedlecki Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików;
3.Zarząd przyjął do wiadomości wniosek Fundacji Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Bądź z Nami” o wsparcie finansowe i postanowił, że pomoc finansowa będzie udzielona, po ustaleniu jej dopuszczalnej formy;
4.pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koło w Węgrowie o dofinansowanie kwotą 400 zł przewozu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.
5.przyjął rozliczenia kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łochowa i miasta Węgrowa i podjął decyzję, że porozumienia w tej sprawie z miastem Węgrów i miastem Łochów zostaną zawarte również w r. 2005;
6.pozytywnie zaopiniował budowę zjazdu do budynku przy ul. Piłsudskiego 23.

W dniu 3 marca 2005 r. Zarząd:
1.odbył spotkanie z Dyrektorami LO w Węgrowie i ZSP w Sadownem;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmiany uchwały budżetowej;
b)zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
c)dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;
d)określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 r., na które przeznacza się środki PERON
e)zwiększenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
f)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 r.
3.zatwierdził porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu
4.rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji o zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej i podjął decyzję o zakupie 4 maszyn do pisania
5.podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu 2 ton opału dla „Małej Szkoły” w Ugoszczy.

W dniu 8 marca 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP do przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu;
2.zapoznał się z informacjami o:
a)stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie węgrowskim;
b)dopłatach bezpośrednich dla rolników w powiecie węgrowskim.;
c)realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w latach 2002 – 2006;
3.zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
4.pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP o dofinansowanie kwotą 50 tys. zł zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego;
5.rozpatrzył wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji o ewentualne dofinansowanie zakupu pojazdów w ramach akcji „Sponsoring 2005”i podjął decyzję, że rozpatrzy możliwość udzielenia pomocy finansowej po uzgodnieniach z Komendantem Wojewódzkim Policji;
6.zatwierdził wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek;
7.wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń działających na podstawie ustawy o kulturze fizycznej;
8.wyraził zgodę na uruchomienie dwóch grup kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
9.podjął decyzję o ufundowaniu nagrody dla finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej;
10.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla wykonawców III Festynu Archeologicznego;
11.podjął decyzję o dofinansowaniu uczestnictwa drużyny MKS „CZARNI WĘGRÓW” w turnieju siatkarskim o awans do II ligi;
12.rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP o wsparcie finansowe organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,2 tys. zł;
13.negatywnie rozpatrzył wniosek p. Ryszarda Paradowskiego, zam. przy ul. Boh. Warszawy w Węgrowie o powrót do zasady, na mocy której mieszkania służbowe sprzedawane były nauczycielom za 5%wartości;
14.rozpatrzył wniosek p. Ryszarda Paradowskiego o wymianę 4 okien w zajmowanym przez niego lokalu mieszkalnym i podjął decyzję, że zgodnie z dotychczas obowiązującą zasadą, koszt wymiany okien dokonanej przez lokatora  będzie odliczony od wartości lokalu przy jego ewentualnej sprzedaży.

W dniu 17 marca 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.rozpatrzył wniosek Zarządu OSP w Woli Orzeszowskiej o wsparcie finansowe jednostki i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 800 zł.;
3.wyraził zgodę na:
a)wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości i ruchomości będących we władaniu SP ZOZ;
b)zwolnienie z opłat czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w Jaworku;
c)uruchomienie grupy kursowej z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie stolarz w ZSP w Węgrowie;
4.pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa ZPP oraz Prezesa Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga o pomoc w rozpropagowaniu w powiecie Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych;
5.podjął decyzję o przystąpieniu do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”;
6.pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie o pomoc dotyczącą planowanego oznakowania obiektów krajoznawczych.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:38:54
Data utworzenia:2006-12-29 23:38:54
Data modyfikacji:2006-12-29 23:38:55
Liczba wyświetleń:706