Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr 35/23/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

Na podstawie  art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

4 800,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

4 800,00

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących

zadań własnych powiatu.

0,00

4 800,00

RAZEM

0,00

4 800,00

2. Zmienia  się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat  

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

188 991,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00

188 991,00

2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

188 991,00

RAZEM

0,00

188 991,00

§ 2

1.Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

750

Administracja publiczna

10 000,00

10 000,00

75020

Starostwa powiatowe

10 000,00

10 000,00

4350

Zakup usług do sieci Internet

0,00

8 000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej

10 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

2 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

194,00

4 994,00

85406

Poradnie psychologiczno –pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne. 

194,00

194,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

194,00

0,00

4350

Zakup usług do sieci Internet

0,00

194,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

0,00

4 800,00

3240

Stypendia dla uczniów

/ dla  uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych

przedsiębiorstw gospodarki rolnej 

ZSP Węgrów- 2 400 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie – 2400 zł/

0,00

4 800,00

RAZEM

10 194,00

14 994,00

2. Zmienia  się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat.

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

697,00

189 688,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

697,00

189 688,00

3070

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.  

697,00

0,00

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

0,00

36 000,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

0,00

145 921,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

6 188,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

882,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

697,00

RAZEM

697,00

189 688,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:

 

    1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

 

    2. Leonard Rusjan – Wicestarosta

 

    3. Ewa Besztak – Członek Zarządu

 

    4. Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

 

    5. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-28 12:13:19
Data utworzenia:2007-05-28 12:13:19
Data modyfikacji:2007-05-28 12:15:33
Liczba wyświetleń:594