Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1592 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.41 pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2000 r .Nr 100 poz.1086 . z późniejszymi zmianami ), Rada Powiatu uchwala co następuje:

                                                     § 1

Zatwierdza się projekt planu finansowego na rok 2005 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowiący załącznik nr 1 do uchwały .

                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Węgrowskiego .

                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                                       Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/113/04

                                                                                         z dnia  23 czerwca 2004 r.

 

                                                                                          PROJEKT   PLANU  FINANSOWEGO

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem   Geodezyjnym i Kartograficznym

na 2005 r.

 

 

 

 

 

                                                  (zaokrągleniu do tysięcy złotych)

 

 

 

Poz

 

Treść

 

§§

 

 

Wykonanie w 2003 roku

 

Planowane wykonanie w 2004 r.

 

Plan finansowy na 2005 r.

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

I.

 

Stan funduszu na początek roku.

 

X

 

         212

 

        193                  

 

        218

 

1.

 

środki pieniężne

 

X

 

         215

 

        212

 

        224

 

2.

 

Należności

 

X

 

           23

 

          29 

 

          24

 

3.

 

zobowiązania (minus)

 

X

 

           26

 

          48

 

          30

 

II.

 

Przychody.

 

X

 

          597

 

         600

 

         600

 

1.

 

Przychody własne

 

X

 

          597

 

         600

 

         600

 

 

 

1.1.    Wpływy z usług

 

083

 

          592

 

         595

 

         597

 

1 .2.    Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

084

 

 

 

 

 

 

 

1 .3.    Wpływy z różnych opłat

 

069

 

 

 

 

 

 

 

1.4.    Wpływy z różnych dochodów

 

097

 

 

 

 

 

 

 

1.5.   Pozostałe odsetki

 

092

 

              5

 

              5

 

              3

 

2.

 

Pozostałe przychody

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Przelewy redystrybucyjne

 

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Dofinansowanie z CFGZGiK

 

296

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Dofinansowanie z WFGZGiK

 

296

 

 

 

 

 

 

 

I I I.

 

Wydatki

 

X

 

          616

 

         575

 

         769

 

1.

 

Wydatki bieżące własne

 

X

 

          453

 

         405

 

         599

 

 

 

1.1.    Zakup materiałów

 

4210

 

           102

 

            90

 

            90

 

1 .2.    Zakup usług remontowych

 

4270

 

               5

 

            30

 

            30

 

1 .3 .   Zakup usług pozostałych

 

4300

 

           346

 

          285

 

          479

 

2.

 

Pozostałe wydatki

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Wydatki inwestycyjne własne

 

X

 

            45

 

           50

 

           50

 

 

 

3.1.    Inwestycje

 

6110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.    Zakupy inwestycyjne

 

6120

 

             45

 

            50

 

            50

 

4.

 

Przelewy redystrybucyjne

 

X

 

          118

 

         120

 

          120

 

 

 

4. 1 .    Odpis 1 0% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)

 

2960

 

 

            59

 

           60

 

            60

4.2.    Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.l.)

 

2960

 

 

            59

 

           60

 

            60

IV.

 

Stan funduszu na koniec roku

 

X

 

          193

 

         218

 

           49

 

1.

 

środki pieniężne

 

X

 

          212

 

         224

 

           60

 

2.

 

należności

 

X

 

            29

 

           24

 

           19

 

3.

 

zobowiązania (minus)

 

X

 

            48

 

           30

 

           30

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:48:59
Data utworzenia:2007-01-07 16:48:59
Data modyfikacji:2007-01-07 16:49:50
Liczba wyświetleń:463