Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 1029/132/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 września 2004 roku określającej Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2004 dla Województwa Mazowieckiego Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wszystkie wnioski o stypendia przyjęte do dnia 10 września 2004 roku są wnioskami ważnymi i wymagają ponownego rozpatrzenia w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Traci moc  Uchwała Nr XIII/122/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIX/132./04

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 roku

 

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW

NA WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH

DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§  1

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1.      „obszary zmarginalizowane” – obszary wiejskie (obszary położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

2.      „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie netto w przeliczeniu na osobę lub osoby uczące się, nie wyższym niż 350 złotych.

 

§  2

 

1.      Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznawane jest studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.

2.      Stypendia przyznawane są na wniosek studenta przez komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją” powołaną w ramach struktur organizacyjnych jednostki samorządowej, jaką jest powiat węgrowski.

3.      Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Starostę Węgrowskiego.

4.      Komisję na okres roku akademickiego, powołuje Starosta Węgrowski.

 

II. Formy pomocy

 

§  3

 

1.      Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2 niniejszego     paragrafu w formie refundacji wydatków poniesionych wcześniej przez studentów związanych z pobieraniem nauki.

2.      Student może wydatkować stypendium na całkowite lub częściowe pokrycie:

1)      kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji,

2)      kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot,

3)      kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych,

4)      kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

5)      opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,

6)      innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

 

§  4

 

1. Decyzję o wyborze świadczeń podlegających dofinansowaniu podejmują stypendyści spośród świadczeń przewidzianych w  § 3 Regulaminu.

 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendiów

 

§  5

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)        studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym działających na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.),

2)        posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu węgrowskiego, na co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.

3)        pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 350 zł miesięcznie,

4)        którzy nie ukończyli 25 roku życia w dniu podpisania umowy,

5)        którym nie przyznano stypendium socjalnego z innego źródła.

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku akademickim 2004/05, nie dłużej jednak niż 10 miesięcy.

4. Warunkiem  wypłaty stypendium w następnym roku akademickim jest spełnianie przez studenta kryteriów, określonych w ust. 1.

5.    Wypłaty na wskazane przez stypendystę konto bankowe bądź w kasie Starostwa  Powiatowego w Węgrowie i rozliczenia stypendiów dokonuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

6.    Sposób wypłaty stypendium określają obie strony w umowie.

 

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

 

§  6

 

1.      Komisja stypendialna powołana przez Starostę Węgrowskiego przystępuje do pracy niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Powiatu Węgrowskiego niniejszego regulaminu:

1)      sprawdza terminowość złożenia w Starostwie Powiatowym w Węgrowie wniosku o przyznanie stypendium,

2)      sprawdza kompletność dokumentów dołączonych do wniosku,

3)      określa listę beneficjentów ostatecznych, biorąc pod uwagę zapisy § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, a ponadto określa listę beneficjentów ostatecznych z dochodem miesięcznym netto na jednego członka rodziny do kwoty 200 zł, do kwoty 250 złotych oraz do kwoty 300 złotych.

2.      Dochód na członka rodziny dla studentów nie pracujących zarobkowo, a pozostających w związku małżeńskim, ustalany jest na podstawie ich dochodów.

3.      Jeżeli jeden lub obydwoje ze współmałżonków małżeństwa studenckiego pracują zarobkowo, a praca ma charakter stały, to dochód na osobę jest obliczany na podstawie tych zarobków, a rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci.

 

V. Wypłata stypendium

 

§  7

 

1.      Starosta Węgrowski podpisuje ze studentem/studentką Umowę przekazywania stypendium w roku akademickim 2004/2005, jednak nie wcześniej, jak po otrzymaniu przez powiat węgrowski środków na ten cel.

2.      Roczna maksymalna kwota stypendium wynosi 2.000 zł i wypłacane jest proporcjonalnie średnio 200 złotych w skali miesiąca.

3.      Jeśli pomoc socjalna dla studenta będzie przekazywana przez okres krótszy niż 10 miesięcy, kwota przyznanej pomocy zostaje proporcjonalnie zmniejszona.

 

VI. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

 

§  8

 

1.         Obsługę programu stypendialnego prowadzi Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

2. Przekazanie realizacji projektu i środków na jego realizację odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Instytucją Wdrażającą ZPORR a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Starostę Węgrowskiego na podstawie umowy załączonej do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ) wybranej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§  9

 

l. Powiat Węgrowski jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (dofinansowania opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie lub refundacji kosztów wcześniej poniesionych przez studentów związanych z pobieraniem nauki), rozliczanie otrzymanych środków, monitoring i sprawozdania z realizacji projektu okresowo raz na kwartał, rocznie i na koniec realizacji projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

V. Postanowienia końcowe

§10

 

1. Stypendysta zawiadamia Starostwo Powiatowe w Węgrowie, w terminie 7 dni o:

1)        otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,

2)        skreśleniu z listy studentów,

3)        powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z uczelni,

4)        zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w §5 ust. l.

2. W przypadkach określonych w ust. l student traci prawo do otrzymywania stypendium.

3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. l, podlegają zwrotowi na wskazane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie konto bankowe.

 

§11

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

 

   

Załącznik nr l. 

Wniosek o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wniosek o przyznanie stypendium

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne"

z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz budżetu państwa.

 

Nazwisko

 

 

 

Miejscowość

 

Imiona

 

 

 

 

 

Imię ojca

 

 

 

Data

 

Imię matki

 

 

 

 

 

Rok studiów

 

 

 

 

 

Nr albumu

 

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres stałego zameldowania

 

ulica

 

miejscowość

 

kod pocztowy

 

 

 

-

 

 

 

województwo

 

 Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

             jestem zarejestrowana(-y): bez warunków, warunkowo

             moja rodzina składa się z ………. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

             średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ….......…..zł,

słownie…………………………………………….................................………….

   Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie.

 

 

Proszę o przyznanie stypendium .........................................................................................

                                                                                 podpis studenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.833)

wypełnia student (należy podkreślić): wyrażam zgodę

podpis ....................................

 

Przyznaje się stypendium

 

 

Sprawdzono pod względem formalnym

Nie przyznaje się stypendium

 

 

 

…………………………………….                                                    …….......…………………………..

  podpis Przewodniczącego Komisji                                            podpis Starosty Węgrowskiego


Załącznik nr 2 do regulaminu

Oświadczenie o dochodach rodziny, uzyskanych w roku .....................

za okres ...........................................................................................................................

 

I. Imię i nazwisko  studenta/studentki …...................................................……………………………PESEL………......………….....

1.    Miejsce zamieszkania ( dokładny adres)………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

     2. Imiona rodziców  ........……………………………………………………………………

II.  Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i w podanym wyżej okresie dochody moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły:

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

 

Miejsce pracy - nauki

 

Stopień pokrewieństwa

 

Wysokość dochodu netto w zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.833)

Średni łączny dochód netto na l członka gospodarstwa domowego wynosi……………………zł, to jest miesięcznie…………….zł.         

1.      Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

2.      Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

1)   pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,

2)   świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,

3)   świadczeń z pomocy społecznej,

4)   prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych   według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym,

5)   alimentów, stypendiów ( z wyjątkiem naukowych i socjalnych Dz.U.80 póz.3 50 art.21 pkt.39 i 40 z 1991, z poźn. zm.), emerytur i rent, w tym rent zagranicznych,

6)   innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów,

7)   oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie, których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

                                                                                            …………..............………………….

                                                                                                   (podpis stypendysty)

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta oraz wskazać rok studiów i udokumentowane dochody członków rodziny.

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na l osobę w rodzinie:

1)      zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia[1],

2)      zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

3)      oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia[2],

4)      oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia[3],

5)      zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

6)      przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

7)      kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

8)      zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

9)      dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium

Projektodawca[4].......................................................................................................

niniejszym zawiadamia, że student/studentka........................................................

zamieszkały(a) w....................................................................................................

decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ..........................................

otrzymał/otrzymała na rok akademicki 2004/2005 stypendium w wysokości

.................... zł miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy.

 

Stypendium to finansowane jestze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ześrodków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

/miejscowość, data/                                                     /podpis Starosty Węgrowskiego /

 

 

 

 

   

Załącznik nr 4 do Regulaminu

umowa

przekazywania stypendium w roku akademickim 2004/2005

Zawarta w dniu.......................................pomiędzy

Projektodawcą [5] ...............................................................................................................

                                                                           /nazwa Jednostki/

w …………………………kod pocztowy……………….ulica………………………nr……

a…………………………………………………………………………………………………

                                         /imię i nazwisko studenta/studentki/                                        

data i miejsce urodzenia …………………………………..PESEL…………........……………

zamieszkałym w....................................kod pocztowy...........ulica....................................nr.......

będącym studentem/studentką......................................................................................................

/nazwa i adres uczelni/

 

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzezprogramy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§  1

Projektodawca zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2004/2005 (zwanego dalej Regulaminem) przyjętym przez Radę Powiatu Węgrowskiego w dniu.......................................

§  2

1.      Student/studentka otrzymuje stypendium w formie refundacji wydatków poniesionych wcześniej przez studentów związanych z pobieraniem nauki, przekazywanej na konto wskazane przez studenta ........................................................................... i zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem.

2.      Student/studentka otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.

§  3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.833)

 

 

……………………………………..                      ……………. ……………………………….

        /podpis studenta/                                                    /podpis Starosty Węgrowskiego/

 

 [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2004 r. poz. 45 Nr 433).

[2] j.w.

[3] j.w.

[4] Należy wpisać odpowiedni Organ Prowadzący/Dotujący Szkołę lub Szkołę, jeżeli zostało jej przekazane prowadzenie projektu.

1 Przy sporządzaniu umowy należy wpisać odpowiedni Organ Prowadzący/Dotujący Szkołę lub Szkołę, jeżeli zostało jej przekazane prowadzenie projektu.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:23:15
Data utworzenia:2007-01-07 17:23:15
Data modyfikacji:2007-01-07 17:24:25
Liczba wyświetleń:532