Uchwała Nr XXI/148/04 rok Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Węgrowie nr XIV/93/04 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach”.

   

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 12 i 19 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 pkt. 1 Uchwały Rady Powiatu w Węgrowie nr XIV/93/04 z dnia 26 marca  2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięciapn. „Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach” otrzymuje brzmienie:

 

„Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia przedmiotem którego jest współfinansowanie i realizacja przedsięwzięcia mającego na celu zwiększeni potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach oraz wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:41:00
Data utworzenia:2007-01-07 17:41:00
Data modyfikacji:2007-01-07 17:41:00
Liczba wyświetleń:536