Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

1)     Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

2)     Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

3)     Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

4)     Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej.

5)     Wyrażenie zgody na wykreślenie bezprzedmiotowego wpisu w księdze wieczystej.

6)     Czasowe zajęcie nieruchomości na cele publiczne.

7) Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

8) Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

9) Uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

10)  Wydawanie wypisów/wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla działki ewidencyjnej położonej w mieście Węgrów, mieście Łochów i gminach : Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno.

11) Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego.

12) Sprzedaż map ewidencji gruntów i budynków oraz map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych.

13) Kontrola opracowań i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej dokumentacji technicznej.

14) Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

15) Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków.

16) Ujawnienie / wykreślenie umowy dzierżawy .

17) Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków  samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Piotr Fabiańczuk
Wytworzył informację:Piotr Fabiańczuk
Data wytworzenia informacji:2013-03-19 10:29:21
Data utworzenia:2013-03-19 10:29:20
Data modyfikacji:2013-03-19 10:46:53
Liczba wyświetleń:4359