Uchwała nr 40/27/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

 

 

Na podstawie art. 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

750

Administracja publiczna

13 024,00

13 024,00

75020

Starostwa powiatowe

13 024,00

13 024,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 024,00

0,00

4350

Zakup usług do sieci Internet

0,00

10 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

3 024,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

10 000,00

0,00

758

Różne rozliczenia

17 000,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

17 000,00

0,00

4810

Rezerwy

Z tego na : szkolenie nauczycieli ZSP w Łochowie z zakresu informatyki:

801 80120 § 4700 -5 000 zł

801 80120 § 4410 – 2000 zł oraz na remont łazienki w ZSP Łochów   

801 80120 § 4270 – 10 000,00

17 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

64 885,00

81 885,00

80120

Licea ogólnokształcące

52 285,00

69 285,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

/Realizuje LO A. Mickiewicza  w Węgrowie/

1 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

/Realizuje ZSP Sadowne/ 

0,00

51 285 zł

4260

Zakup energii

/ Realizuje ZSP Sadowne/

51 285,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

/Realizuje  ZSP Łochów/

0,00

10 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

/ZSP Łochów – 2 000, LO im A. Mickiewicza – 1 000zł/

0,00

3 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

/Realizuje  ZSP Łochów/

0,00

5 000,00

80123

Licea profilowane

1 900,00

1 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

/Realizuje ZSP Sadowne/ 

0,00

1 900,00

4260

Zakup energii

/ Realizuje ZSP Sadowne/

1 900,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

10 700,00

10 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

/Realizuje ZSP Sadowne/ 

0,00

10 700,00

4260

Zakup energii

/ Realizuje ZSP Sadowne/

10 700,00

0,00

852

Pomoc społeczna

12 269,00

12 269,00

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

/Realizuje  Dom Dziecka w Julinie/

12 069,00

12 069,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 769,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

12 069,00

4260

Zakup energii

4 300,00

0,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

/ Realizuje  PCPR w Węgrowie/

200 ,00

200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

23 666,00

23 666,00

85410

Internaty i bursy szkolne

23 666,00

23 666,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

/Realizuje ZSP Sadowne/ 

0,00

23 666,00

4260

Zakup energii

/ Realizuje ZSP Sadowne/

23 666,00

0,00

RAZEM

130 844,00

130 844,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:

 

   Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

    Leonard Rusjan – Wicestarosta

    Ewa Besztak – Członek Zarządu

    Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

   Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-06-25 08:52:23
Data utworzenia:2007-06-25 08:52:23
Data modyfikacji:2007-06-25 08:53:57
Liczba wyświetleń:573