Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 151/101/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXII / 152 / 05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zmienia się planu wydatków na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Zwiększenia

w zł

600

60014

4170

4210

4300

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

40.000

40.000

0

40.000

0

40.000

40.000

2.100

0

37.900

750

75020

4210

4440

 

75075

 

4210

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Zakup matriałów i wyposażenia

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia

1.277

1.277

0

 1.277

 

0

 

0

4.277

1.277

1.277

0

 

3.000

 

3.000

758

75818

4810

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

3.000

3.000

3.000

0

0

0

801

80120

 

4040

4410

4430

80130

 

3020

 

4040

4240

Oświata i wychowanie

Licea Ogólnokształcące (dot. LO w Węgrowie)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Szkoły zawodowe (dot. ZSP w Węgrowie)

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzenia

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

12.208

1.786

 

1.786

0

0

10.422

 

2.000

 

8.422

0

12.208

1.786

 

0

1.000

786

10.422

 

0

 

0

10.422

854

 

85406

 

 

4040

4440

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

943

 

943

 

 

943

0

943

 

943

 

 

0

943

Razem:

57.428

57.428

 

§ 2

 

1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Zwiększenia

w zł

852

85212

 

 

2110

 

Pomoc społeczne

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

0

0

 

 

0

 

429

429

 

 

429

 

Razem:

0

429

 

 

 

 

 

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Zwiększenia

w zł

710

71015

4040

4210

4270

4300

 

Działalność usługowa

Nadzór budowlany

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1.573

1.573

1.573

0

0

0

1.573

1.573

0

556

517

500

852

85212

 

 

3110

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

0

0

 

 

0

429

429

 

 

429

Razem:

1.573

2.002

 

 

§ 3

 

                Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

 

   § 4

 

                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu:

 

Bogdan Jan Doliński – Starosta

 

Anna Grażyna Brodacka- Bartoszuk - Wicestarosta

 

Ewa Grażyna Besztak - Członek Zarządu

 

Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu

 

Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 20:23:17
Data utworzenia:2007-01-07 20:23:17
Data modyfikacji:2007-01-07 20:23:59
Liczba wyświetleń:538