Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku głównego oraz powialonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie".

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego oraz pawilonu II  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”.

 

2.       Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

§ 2

 

Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa § 1 pkt. 1 będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

 

Pożyczka o której mowa w § 1 pkt. 1 spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 11:04:36
Data utworzenia:2009-05-08 11:04:36
Data modyfikacji:2009-05-08 11:07:34
Liczba wyświetleń:429