Powiatowa Rada Zatrudnienia

Normal 0 21 false false false

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Podstawa prawna - art. 22 ust. 3 i 6, art. 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ).

 

Zadania Rady

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy w szczególności :

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
  9. opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  10. opiniowanie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Węgrowie  ustalony został Zarządzeniem  Starosty Węgrowskiego  Nr 26/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku.

W skład Rady wchodzą :

1)     Marian  Dzięcioł

2)     Wioletta Falkowska-Grzymała

3)     Krzysztof Filipek

4)     Ryszard Gajewski 

5)    Zofia Grądzka

6)     Jarosław Grenda

7)     Marzena Gromek

8)     Hanna Kasperowicz

9)     Stanisław Komudziński

10) Ryszard Krasnodębski

11) Zofia Matuszyk

12) Zdzisław Niegowski

13) Bożenna Poczęta

14) Janusz Rutkowski

15) Mieczysław Wójcik

16) Mirosław Ziółkowski

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2012-11-07 09:21:31
Data utworzenia:2012-11-07 09:21:31
Data modyfikacji:2013-07-30 08:47:43
Liczba wyświetleń:1699