Sprawozdanie Nr 3/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 26 marca – 23 kwietnia 2010 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 30 marca 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań publicznych Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury, promocji i turystyki;
2. wyraził zgodę na zatrudnienie w I LO w Węgrowie sprzątaczki w ramach prac interwencyjnych, w wymiarze 1 etatu.
3. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
4. zatwierdził umowy:
a) z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Uregulowanie stosunków wodnych rzek i rowów na terenie powiatu węgrowskiego po zagrożeniu powodziowym w 2010 r. oraz dalsza ochrona przed skutkami powodzi”;
b) z firmą Wycena i Obrót Nieruchomościami Wama Konsulting w sprawie sporządzenia wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy;
5. przyjął informację o odcinkach przełomowych w ciągu dróg powiatowych. Zarząd postanowił, że konieczne jest powołanie komisji do wyceny kosztów remontów przełomów. Ponadto podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z Komendantem Powiatowym Policji i Kierownikiem Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w sprawie kontroli poruszających się po drogach powiatowych przeładowanych TIR-ów;
6. postanowił przeznaczyć kwotę 500 zł na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”;
7. wyraził zgodę na wdrożenie procedury zmierzającej do usunięcia 3 szt. drzew rosnących na placu przy ul. Piłsudskiego 23.

W dniu 7 kwietnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego;
b) zatwierdzenia zmiany Statutu SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Węgrowie za 2009 r. i przeznaczenia zysku brutto;
d) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
e) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu na 2010 r.;
f) zaciągnięcia kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
g) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strzelnicy sportowej przy ZSP w Węgrowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych”;
h) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięci a pn. „Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Sadownem wraz z naprawa dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”;
i) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej w sprawie współpracy;
j) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej w sprawie współpracy
k) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”;
2. pozytywnie ocenił działalność SP ZOZ w Węgrowie;
3. zatwierdził porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania dotyczącego remontu części istniejącej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w miejscowości Sadowne Gm. Sadowne na działce nr 738;
5. upoważnił Naczelnik Wydziału „KPT” do przygotowania uzasadnień dla kandydatur do tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”;
6. zatwierdził:
a) umowę z firmą Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Projektowe z Siedlec w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Stoczek, gmina Stoczek;
b) porozumienia z Miastem Węgrów i Gminą Łochów w sprawie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych ww. miast;
c) Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia dla przetargu na dostawę koparko – ładowarki dla potrzeb Powiatu Węgrowskiego;
7. wyraził zgodę na realizację przez I LO w Węgrowie projektu „Dobry start” w ramach EFS – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
8. dokonał podziału dotacji na  wsparcie organizacji pozarządowych na realizację zadań oświatowych.
9. zatwierdził listę stypendystów stypendium sportowego na 2010 rok;
10. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 300 zł na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów eliminacji „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.;
2. bardzo dobrze ocenił działalność PCPR w Węgrowie w 2009 r.;
3. pozytywnie ocenił działalność WTZ w Jaworku w 2009 r.;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2010 r.;
b) powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;
c) wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji PODN w Węgrowie;
5. zatwierdził aneks do umowy o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności WTZ w Jaworku;
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Koła nr 27 PZW w Sadownem o dofinansowanie kwotą 2 tys. zł zakupu narybku do zarybiania wód na terenie gminy;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 4,5 tys. zł na wsparcie finansowe wyjazdu uczniów I LO w Węgrowie do Lons-le-Saunier we Francji;
8. zatwierdził umowy:
a) z firmą geodezyjną LEVEL Sp. z o.o. w sprawie wektoryzacji rastrów map ewidencyjnych dla gminy Stoczek;
b) z Biurem Projektowo – Usługowym Grzegorz Przybyszewski w sprawie termomodernizacji budynku ZSP w Sadownem wraz z naprawą dachu oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
c) z firmą VEGA w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 4214 W Łochów – Twarogi – Gruszczyno;
9. wyraził zgodę firmie PLANETA Sp. z o.o. na przesunięcie terminu zakończenia robót na drodze powiatowej nr 4207 W Paplin – Sadowne;
10. zatwierdził aneks do umowy z firmą „PLANETA” Sp. z o.o. dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Sadowne oraz umowę na roboty dodatkowe związane z w/w inwestycją;
11. przyjął informację dotyczącą dofinansowania z NPPDL inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki – Węgrów…”;
12. zatwierdził aneks do porozumienia z Gminą Miedzna i Gminą Liw w sprawie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki – Węgrów…”;
13. negatywnie rozpatrzył wniosek Prezes Stowarzyszenia „Trzy Kolory Nadzieja” o przekazanie w użytkowanie budynku w celu prowadzenia mieszkań chronionych.

W dniu 22 kwietnia 2010 r.:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu.
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.;
3. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
b) zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia stanowiska Dyrektora MOW w Jaworku;
b) udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
c) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty realizowanych w 2010 r.;
d) przekazania w nieodpłatne użytkowanie Rejonowym Spółkom Wodnym w Węgrowie koparko – ładowarki planowanej do zakupu w ramach środków pochodzących z dotacji w WFOŚiGW w Warszawie;
5. zatwierdził umowy w sprawach:
a) użyczenia Rejonowym Spółkom Wodnym w Węgrowie koparko – ładowarki planowanej do zakupu w ramach środków pochodzących z dotacji w WFOŚiGW w Warszawie;
b) sporządzenia etapowania dokumentacji kosztorysowo – projektowej zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie”;
c) dofinansowania ze środków własnych Powiatu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2010 r.;
6. zaakceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki – Węgrów”;
7. wyraził zgodę na objęcie patronatu medialnego nad XIV Festiwalem Obrzędów weselnych przez „Wieści Węgrowskie”;
8. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka;
9. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 1 tys. zł na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników Pucharu Polski Polish Open w kickboxingu.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-04-27 13:06:59
Data utworzenia:2010-04-27 13:06:59
Data modyfikacji:2010-04-27 13:10:03
Liczba wyświetleń:654