Uchwała Nr XXIV/164/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2005 r.

 

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ust 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/2005 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 luty 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r., Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w banku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na finansowanie wydatków nnie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2005 r. w kwocie 2.200.000zł.

2. Określa się ośmioletni okres spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1.

3. Określa się sześciomiesięczny okres karencji w spłacie rat kapitałowych.

 

 

§ 2

 

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową.

 

 

§ 3

 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z subwencji.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:47:15
Data utworzenia:2007-01-07 17:47:15
Data modyfikacji:2007-01-07 17:47:15
Liczba wyświetleń:573