Uchwała Nr XX/140/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /129 /04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie.

 

          Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

 

 

§ 1

 

W § 2 zamiast kwoty 41 032 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści dwa) wpisuje się 181 194 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery).

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:35:47
Data utworzenia:2007-01-07 17:35:47
Data modyfikacji:2007-01-07 17:35:47
Liczba wyświetleń:528