Uchwała nr 47/32/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:

 

 

 

 

Dział, rozdz., §

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia
w zł

Zwiększenia
w zł

801

Oświata i wychowanie

0

1 160

80195

Pozostała działalność

0

1 160

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

1 160

Razem

 

0

1 160

 

 

 

 

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

 

 

 

 

Dział, rozdz., §

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia
w zł

Zwiększenia
w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 194

1 194

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 194

1 194

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 194

0

4430

Różne opłaty i składki

0

1 194

750

Administracja publiczna

0

25 000

75095

Pozostała działalność

0

25 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 000

4260

Zakup energii

0

7 000

4300

Zakup usług pozostałych

0

17 000

758

Różne rozliczenia

25 000

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

25 000

0

4810

Rezerwy

25 000

0

801

Oświata i wychowanie

0

1 160

80195

Pozostała działalność

0

1 160

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 160

z tego:

Zespół Szkół Zawodowych w Węgrowie (1 osoba)

0

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

30 854

30 854

85410

Internaty i bursy szkolne

30 854

30 854

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dot. L.O. im. A. Mickiewicza w Węgrowie)

0

4 072

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(dot. L.O. im. A. Mickiewicza w Węgrowie)

15 854

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

(dot. L.O. im. A. Mickiewicza w Węgrowie)

0

11 782

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

15 000

4260

Zakup energii

5 000

0

4270

Zakup usług remontowych

10 000

0

Razem

 

57 048

58 208

 

 

 

 


§ 2

 

 

 

 

1. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

 

 

 

Dział, rozdz., §

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia
w zł

Zwiększenia
w zł

750

Różne rozliczenia

500

500

75045

Komisje poborowe

500

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

500

Razem

 

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

 

1. Bogdan Jan Doliński – Starosta

2. Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk – Wicestarosta

3. Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu

 

4. Teresa Lidia Chabiera – Członek Zarządu

5. Leszek Henryk Onaszkiewicz – Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 11:22:38
Data utworzenia:2007-05-07 11:22:38
Data modyfikacji:2007-05-07 11:24:32
Liczba wyświetleń:490