Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXIV/166/05 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania przedsięwzięcia p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i 19 i art.. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1. Rada Powiatu w Węgrowie powierza Miastu Węgrów zadanie własne w zakresie utrzymania obiektów administracyjnych tj. wykonanie w 2005r. przyłącza kanalizacyjnego do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

2. Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Miastem Węgrów, w którym określi wartość robót, zakres rzeczowy oraz zasad realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w ust. 1.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:47:24
Data utworzenia:2007-01-07 17:47:24
Data modyfikacji:2007-01-07 17:47:24
Liczba wyświetleń:536