Sprawozdanie Nr 1/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 29 grudnia 2009 r. – 22 stycznia 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 29 grudnia 2009 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski Komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził jednolity tekst autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
5. zatwierdził umowę z SP ZOZ w Węgrowie w sprawie przekazania dotacji na zadanie pn. „Wykonywanie zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia”;
6. zapoznał się i zaakceptował stawki ubezpieczenia mienia powiatu węgrowskiego.

W dniu 14 stycznia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) procedury przygotowania, uchwalania budżetu powiatu węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na 2010 r;
c) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
d) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
e) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grebków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2010 r.;
f) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Rejonem Kosiw (Ukraina);
g) ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” oraz trybu i zasad jego nadawania;
2. przyjął informacje:
a) w sprawie osiągnięcia średnich krajowych wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski jako j.s.t.;
b) o działalności Oddziału PTTK w Węgrowie w 2009 r.;
c) o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie węgrowskim w 2009 r.;
3. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
4. zatwierdził porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie;
6. opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także zatwierdził i przekazał jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków; 
7. wyraził zgodę na:
a) powierzenie zadań asystenta sportowego oraz koordynatora imprez i współzawodnictwa sportowego SZS (szczebel powiatowy i ponadpowiatowy) dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu węgrowskiego w 2010 r.;
b) zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2010 r. założenia w Domu Dziecka „JULIN” systemu monitorującego;
c) zwiększenie o kwotę 4,5 tys. zł budżetu LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie z przeznaczeniem na dofinansowanie rejsu uczniów szkoły jachtem „Pogoria” po Morzu Śródziemnym;
d) wycięcie 4 sztuk klonów rosnących na działce przy ZSP w Sadownem;
e) wycięcie 7 sztuk drzew rosnących na działce przy SOS-W w Węgrowie.
f) zabezpieczenie w PFOŚiGW kwoty 5 tys. zł na dofinansowanie programu edukacyjnego „Czyste Krypy”.

W dniu 21 stycznia 20010 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził autopoprawki do projektów uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na 2010 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
3. przyjął do wiadomości wystąpienie pokontrolne RIO;
4. przyjął sprawozdanie z pracy instruktora warsztatów tkackich w 2009 r. oraz zatwierdził kalkulację kosztów wynagrodzenia instruktora w 2010 r.;
5. wytypował kandydatów – wyróżniających się dyrektorów szkół i placówek oświatowych do nadania Medalu KEN i Brązowego Krzyża Zasługi
6. rozpatrzył wniosek o wsparcie organizacji koncertu z okazji 147 rocznicy Bitwy Węgrowskiej i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 5 tys. zł;
7. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ogród sztuk” realizowanego przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 4,4 tys. zł;
8. zatwierdził umowę z Katolickim Radiem Podlasie w sprawie promocji powiatu węgrowskiego;
9. wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie doradztwa i doskonalenia przez PODN w Węgrowie z gminami powiatu sokołowskiego Ceranów i Bielany;
10. wyraził zgodę na realizację przez SOS-W w Węgrowie Partnerskiego Projektu Szkół „Playing with fairy tales” w ramach programu Socrates Comenius;
11. przyjął sprawozdanie z kontroli Domu Dziecka „JULIN” przeprowadzonej przez sędziego Sądu Rejonowego;
12. zatwierdził nauczanie indywidualne dla uczennicy I kl. LO w Łochowie.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-02-01 08:30:39
Data utworzenia:2010-02-01 08:30:39
Data modyfikacji:2010-02-01 08:32:10
Liczba wyświetleń:604