Sprawozdanie nr 2/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 26 stycznia - 23 marca 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 8 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 2 lutego 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził podział kwoty ujętej w budżecie powiatu na działalność podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej;
2. zatwierdził trzy grupy kursowe z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
3. przyjął sprawozdanie z kontroli w Domu Dziecka „JULIN” przeprowadzonej przez sędziego Sądu Rejonowego w Węgrowie;
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Liw o wydzierżawienie części pasa drogowego drogi powiatowej w Zawadach;
5. wyraził zgodę na współfinansowanie wraz z gminą Liw przebudowy drogi powiatowej Popielów – Zawady – Połazie.

W dniu 8 lutego 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej wartość jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych;
2. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 1 tys. zł na dofinansowanie wymiany międzynarodowej młodzieży ZSP w Łochowie z młodzieżą z Pons we Francji;
3. podjął decyzję o 50% dofinansowaniu zakupu dwóch pojazdów dla potrzeb KPP w Węgrowie;
4. wyraził zgodę na przyznanie kwoty 2 tys. zł z PFOŚiGW na realizację w Zespole Szkół w Krypach programu „Czyste Krypy”;
5. przyjął do wiadomości postanowienie Komisariatu Policji w Łochowie zatwierdzone przez Prokuraturę Rejonową w Węgrowie o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży samochodu „LUBLIN” będącego własnością ZDP w Węgrowie.

W dniu 15 lutego 2007 r. Zarząd:
1. odbył spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu węgrowskiego, podczas którego omówiono:
a) ustalenie trybu opracowania sprawozdań i raportów z realizacji planów gospodarki odpadami oraz programów ochrony środowiska;
b) koordynację zimowego utrzymania dróg;
c) informację o modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
d) rozważenie możliwości utworzenia na terenie powiatu profesjonalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych;
3. postanowił skierować wniosek o dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej Łochów – Brzuza - Sadowne z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
4. przyjął informację o wynikach I etapu uzgodnień ze związkami zawodowymi regulaminu dodatków dla nauczycieli.


W dniu 23 lutego 2007 r. Zarząd:
1. spotkał się z władzami gminy Sadowne w celu przeanalizowania możliwości dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Sadownem;
2. podjął uchwały w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
b) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2007.

W dniu 1 marca 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) utworzenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
b) utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;
c) określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 r., na które przeznacza się środki PFRON;
2. podjął uchwały w sprawach: 
a) ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na 2007 r.;
b) określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
c) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
3. wyraził zgodę na podniesienie do kwoty 7 zł/ha kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;
4. postanowił przeznaczyć kwotę 1,5 tys. zł na zakup nagród dla uczestników powiatowego etapu turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
5. podjął decyzję o zgłoszeniu 4 szkół ponadgimnazjalnych do projektu „Przyjazna szkoła” realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”;
6. przyjął protokół z przeglądu placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i sprawowania prawidłowej opieki w SOSz –W w Węgrowie;
7. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia LO w ZSP w Łochowie oraz na przedłużenie nauczania indywidualnego dla uczennicy ZSZ w Ostrówku.

W dniu 8 marca 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
b) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2007 r.;
2. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie węgrowskim w 2006 r.;
3. przyjął informację o stanie sanitarno – higienicznym powiatu węgrowskiego w 2006 r.
4. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 r.
5. zatwierdził porządek obrad VI sesji Rady Powiatu;
6. podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Węgrowskiego;
7. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 13.513 zł dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie związanych z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej wynikającej z procesu przeciw Janowi Krasińskiemu;
8. rozpatrzył wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Julinie o dofinansowanie wycieczki dydaktyczno - krajoznawczej trasą Kraków – Wieliczka – Zakopane i podjął decyzję, że na ten cel przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy na najbliższej sesji Rady Powiatu;
9. podjął decyzję o ufundowaniu nagrody w postaci książki oraz odtwarzacza mp3 dla laureata Olimpiady Wiedzy Technicznej;
10. przyjął protokół z przeglądu placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki w ZSP w Łochowie.

W dniach 15 i 20 marca 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
b) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2007 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
c) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2007 – 2013;
d) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
b) przyjęcia rocznych sprawozdań z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w 2006 r.; wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie; wykonania planu finansowego Muzeum  - Zbrojowni na Zamku w Liwie;
3. przyjął informację o stanie przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Miedzna o wykonanie naprawy dróg powiatowych żwirowych na terenie gminy;
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek o wykonanie remontu drogi w m. Jabłonna gm. Grębków.

W dniu 22 marca 2007 r. Zarząd:
1. podjął decyzję o powierzeniu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, funkcji dyrektora ZSP w Węgrowie na kolejny okres pięcioletni;
2. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora ZSZ w Ostrówku;
3. wyraził zgodę na rozpoczęcie rekrutacji do I klasy czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie technik rolnik;
4. przyjął protokół z przeglądu placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki w ZSP w Sadownem;
5. wyraził zgodę na zamontowanie anteny i urządzenia zasilającego służącego do połączeń internetowych na budynku SOS-W w Jaworku;
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o dofinansowanie transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 1 tys. zł na dofinansowanie wymiany międzynarodowej młodzieży z ZSP w Łochowie z młodzieżą z Włoch;
8.wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów przejazdu członków Koła ŚZŻ AK Obwód „SMOŁA”  do Warszawy.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 21:58:36
Data utworzenia:2007-05-04 21:58:36
Data modyfikacji:2007-05-07 09:57:22
Liczba wyświetleń:691