Uchwała Nr IX/66/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku - tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia  2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie przyjętego Uchwałą Nr  XXI/128/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 grudnia 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 wyrazy "i przesyła go do wiadomości organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny" zastępuje się wyrazami "w terminie do 31 października roku poprzedzającego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty",
2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok dyrektor ośrodka przedstawia organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie do 31 marca następnego roku.",
3) w § 7 ust. 4, pkt 1 wyraz "trzech" zastępuje się wyrazem "dwóch",
4) w § 7 ust. 4 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:"3) jeden nauczyciel - doradca metodyczny ośrodka, wyłoniony przez radę programową ośrodka.",
5) w § 7 ust. 5 po punkcie 3 dodaje się pkt 4, 5 i 6 w brzmieniu:
 "4) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska w placówce doskonalenia,
  5) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku   przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy    
      na  stanowisku kierowniczym."
6) w § 9 ust. 1 wyrazy "i koordynatorzy" zastępuje się wyrazami "i nauczyciele - konsultanci.",
7) w § 10 ust. 1 wyrazy "organ prowadzący ośrodek" zastępuje się wyrazami "organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w której nauczyciel jest zatrudniony",
8) w § 10 ust. 2 wyrazy "Organ prowadzący" zastępuje się wyrazami "Organ, o którym mowa w ust. 1",
9) w § 11 skreśla się wyrazy "i koordynatora",
10) w § 12 ust. 3 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dopisuje się wyrazy "dyrektora ośrodka oraz dyrektora szkoły (placówki), w której nauczyciel jest zatrudniony.",
11) w § 12 po ustępie 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu "4. W przypadku niewywiązywania                                 się z powierzonych zadań, organ prowadzący szkołę bądź placówkę, w której nauczyciel jest zatrudniony, może wycofać powierzenie zadań doradcy metodycznego, po zasięgnięciu opinii dyrektora ośrodka oraz dyrektora szkoły (placówki).".
12) w § 17 wyrazy "organu prowadzącego" zastępuje się wyrazem "ośrodka".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 15:19:00
Data utworzenia:2007-01-07 15:19:00
Data modyfikacji:2007-01-07 15:19:00
Liczba wyświetleń:537