Uchwała nr 169/103/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Wsparcie dla aktywnych”.

Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala , co następuje :

 

§1

 

1.       Udziela się Pani Annie Wieczorek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  w Węgrowie, pełnomocnictwa  do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Wsparcie dla aktywnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałania  6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

2.       Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania. Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie pełnomocnictwa.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-01-16 09:24:43
Data utworzenia:2009-01-16 09:24:43
Data modyfikacji:2009-01-16 09:28:10
Liczba wyświetleń:438