Praktyczne porady konsumenckie

I. REKLAMACJA       

Gdy zakupiony towar jest niezgodny z zawartą umową, konsumentowi przysługuje prawo jego reklamacji .

Reklamację możemy zgłaszać w ciągu dwóch lat od wydania nam rzeczy. 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia niezgodności musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu dwóch miesię­cy. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień (sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności). Radzę zgłaszać reklamację na piśmie, aby w razie wątpliwości wykazać fakt  zawiadomienia sprzedawcy.

Aby reklamacja była skuteczna, muszą się w niej znaleźć pod­stawowe informacje: data zgłoszenia, określenie sprzedawcy i kupującego, określenie towaru, który jest niezgodny z umową oraz opisanie tych niezgodności (wad) i co wybieramy – nieod­płatną naprawę czy wymianę.

Sprzedawca, który ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji /nie może odsyłać klienta do producenta czy hurtownika/, powinien w ciągu 14 dni ustosunkować się do żądań konsumenta.

Niezgodność z umową jest pojęciem szerszym od  pojęcia wada towaru.

Z prawnego punktu widzenia, towar jest zgodny z umową:

1/ w przypadku indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru, gdy:

- towar odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej  kupującemu próbki albo wzoru

- nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

 

2/ kiedy właściwości towaru nie były indywidualnie uzgadniane, gdy:

- towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,

- właściwości towaru odpowiadają  właściwościom cechującym towar tego rodzaju

 

Towar będzie niezgodny z umową również wtedy, gdy nie odpowiada oczekiwaniom opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela. Szczególne znaczenie mają zapewnienia wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, od­noszące się do właściwości towaru, w tym także termin, w jakim te właściwości towar ma zachować. Często zapewnienia rekla­mowe producenta znaleźć można jedynie w różnych pisemkach, ulotkach, nalepkach na towarze. Warto je zachować, szczególnie gdy produkt ma większą wartość. W razie reklamacji będziemy mogli się powołać na konkretne obietnice.

 

Ustalenie, czy niezgodność towaru z umową istniała w chwili zakupu, jest bardzo istotne, gdyż sprzedawca nie odpowiada za nią, gdy powstała z naszej winy.

Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapewnie­nia zawarte w reklamie lub oznakowaniu towaru, jeżeli wykaże, że ich nie znał ani – oceniając rozsądnie – znać nie mógł (bo powołujemy się np. na zagraniczną reklamę telewizyjną). 

Uprawnienia kupującego w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową:

            1. nieodpłatna naprawa albo wymiana na towar nowy.

            2. obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy

 

W pierwszej kolejności mamy prawo domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy towaru albo wymiany. Wybór należy do nas, nie do sprzedawcy. Dopóki jest możliwa wymiana albo naprawa, nie możemy żądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar. Jeżeli wymiana nie jest możliwa, pozostaje nam naprawa. Zgłoszone przez nas żądanie stanowi zobowiązanie dla sprzedawcy. Nie może on zatem sam zadecydować, że zamiast wymiany towaru na nowy naprawi go bez naszej zgody. Sprzedawca nie będzie musiał wymieniać to­waru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów i sprzedawca to udowodni.

Zwrotu pieniędzy możemy domagać się tylko wtedy, gdy nie­zgodność towaru z umową jest istotna i wystąpi choć jedna z następujących sytuacji:

• sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, bowiem jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;

• naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprze­dawcę w odpowiednim czasie;

• naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne nie­dogodności.

Oznacza to, że zwrotu pieniędzy od razu, bez żądania najpierw wymiany albo naprawy, możemy domagać się tylko w przypad­ku, gdy wymiana albo naprawa narażałyby nas na znaczne niedogodności.

Gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna, możemy jedynie żądać obniżenia ceny.

 

 

II. GWARANCJA

Gwarancja jest drugim narzędziem umożliwiającym konsumentowi dochodzenie odpowiedzialności w przypadku ujawnienia wady w nabytej rzeczy.

 Z gwarancją mamy do czynienia w przypadku, gdy do produktu sprzedawca wydaje dokument (kartę gwarancyjną) wystawiony przez siebie albo np. przez producenta.   Wystawienie gwarancji nie jest obowiązkowe. Jeżeli do pro­duktu załączono jednak gwarancję, to jest to dodatkowe upraw­nienie i tylko od nas zależeć będzie czy z niego skorzystamy w momencie składania reklamacji. Nie mamy jednak takiego obowiązku. W gwarancji powinny być umieszczone pewne infor­macje, by była ona ważna, to znaczy: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej a przede wszystkim obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, gdyby towar okazał się wadliwy. Jeżeli dokument gwarancyjny nie zawiera obowiązków gwaranta, takiego oświadczenia nie uważa się za gwarancję, np. napis na opakowaniu „5 lat gwarancji”. Prawo nie narzuca czasu trwania gwarancji, wobec czego gwarant może określić go według swego uznania.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2012-01-05 14:17:39
Data utworzenia:2012-01-05 14:17:39
Data modyfikacji:2014-10-30 12:50:43
Liczba wyświetleń:462