Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXXV/229/06 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia ,, Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach’’.

 

 

       Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2005 r. nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§  1

 

1.       Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 190 000 zł  (słownie złotych sto dziewięćdziesiąt tysięcy) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2006 przedsięwzięcia p.n. ,,Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacje zbiornika retencyjnego w Krypach’’.

2.       Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w punkcie 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

§  2

 

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

 

§ 3

 

Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

 

§  4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:35:21
Data utworzenia:2007-01-07 03:35:21
Data modyfikacji:2007-01-07 03:35:22
Liczba wyświetleń:534