Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika podmiotu leczniczego.

 Zakres działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie:

 

1.    przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a.    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b.    związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c.    przyznawania kierownikowi nagród,

d.    rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2.    przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a.    planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b.    rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c.    kredytów bankowych lub dotacji,

d.    podziału zysku;       

e.    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f.      regulaminu organizacyjnego;

3.    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4.    opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5.    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2012-11-07 09:21:59
Data utworzenia:2012-11-07 09:21:59
Data modyfikacji:2015-01-15 10:56:46
Liczba wyświetleń:1363