Uchwała nr 198/117/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie”

 

  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm./ Zarząd Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Pana Marka Dębskiego – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy zadaniu inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie” oraz do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego.

 

§ 2

 

W skład zadania, o którym mowa w § 1 wchodzi pozyskanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

 

§ 3

 

Upoważnia się Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do dysponowania środkami finansowymi określonymi w Budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 na inwestycję, o której mowa w § 1.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Węgrowskiego oraz Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan - Wicestarosta Węgrowski

Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu                

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu             

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "IR"
Data wytworzenia informacji:2009-05-11 12:24:53
Data utworzenia:2009-05-11 12:24:53
Data modyfikacji:2009-05-11 12:27:20
Liczba wyświetleń:409