Sprawozdanie nr 1/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 29 grudnia 2006 r. - 26 stycznia 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 5 stycznia 2007 r.
Zarząd spotkał się z wójtami i burmistrzami oraz przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego.

W dniu 11 stycznia 2007 r. Zarząd:
1. przyjął protokół z przeglądu dokonanego w LO w Węgrowie w zakresie bezpieczeństwa młodzieży i sprawowania nad nią prawidłowej opieki;
2. przyjął informację o ogólnej liczbie uczniów w minionym i bieżącym roku szkolnym, będącej podstawą do ostatecznego naliczenia subwencji oświatowej;
3. wyraził zgodę na wykonanie niezbędnego remontu ok. 50 mb drogi wjazdowej do ZSP w Węgrowie;
4. zapoznał się z zasadami dysponowania środkami FOGR i postanowił zgłosić wnioski o dofinansowanie z w/w źródła inwestycji na drogach Miedzna – Tchórzowa i Trawy – Wiktoria;
5. pozytywnie zaopiniował propozycję  zawarcia porozumienia w sprawie tymczasowego zarządu nad południowym odcinkiem Trasy Śródmiejskiej w Węgrowie;
6. podjął decyzję o ufundowaniu nagród dla uczestników IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego;
7. podjął decyzję o zwiększeniu o kwotę 1 tys. zł planu wydatków LO w Węgrowie z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu grupy młodzieży francuskiej w Węgrowie;
8. wyraził zgodę na przyznanie uczennicy LO w Węgrowie nauczania indywidualnego;
9. rozpatrzył wniosek Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki o ufundowanie nagrody dla zespołu – uczestnika XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych i postanowił, że nagroda zostanie ufundowana, jeśli w Przeglądzie uczestniczył będzie przedstawiciel powiatu węgrowskiego.

W dniu 15 stycznia 2007 r.
Zarząd dokonał analizy projektu budżetu powiatu na 2007 r.

W dniu 25 stycznia 2007 r. Zarząd:
1. spotkał się z dyrektorami szkół i przedsiębiorcami celu wypracowania propozycji dotyczących profili kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski;
2. rozpatrzył  wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
3. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu;
4. podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia należności SP ZOZ za świadczone usługi medyczne;
5. podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności SP ZOZ za świadczone usługi medyczne;
6. pozytywnie ocenił  działalność Powiatowego Urzędu Pracy;
7. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o  przeznaczenie kwoty 8.784 zł niezbędnej do opłacenia kosztów rozprawy kasacyjnej;
8. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o zabezpieczenie w budżecie na 2007 r. kwoty 7 tys. zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do kuchni i postanowił, że zakup ten sfinansowany zostanie w ramach budżetu ZSP, który w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie w późniejszym terminie uzupełniony;
9. rozpatrzył wniosek o przeznaczenie środków na zakup kserokopiarki dla ZSP w Sadownem i postanowił, że  zakup ten sfinansowany zostanie w ramach budżetu ZSP, który w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie w późniejszym terminie uzupełniony;
10. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Sadowne o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i postanowił zorganizować spotkanie w tej sprawie z samorządem gminy Sadowne;
11. rozpatrzył wniosek o przyznanie kwoty 2 tys. zł z PFOŚiGW na realizację w Zespole Szkół w Krypach programu „Czyste Krypy” i postanowił, że decyzje podejmie po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat programu oraz wysokości udziału finansowego gminy w tym przedsięwzięciu;
12. podjął decyzję o przeznaczeniu z PFOŚiGW kwoty 3 tys. zł na zarybienie Zalewu w Krypach oraz 2 tys. zł na działalność statutową kół wędkarskich w Sadownem i Łochowie;
13. pozytywnie zaopiniował plan pracy PODN w Węgrowie na 2007 r.;
14. podjął decyzję o przystąpieniu do konkursu „Samorząd na 6” oraz projektu „Młodzi w przejrzystej Polsce”.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 09:54:24
Data utworzenia:2007-05-07 09:54:24
Data modyfikacji:2007-05-07 09:56:03
Liczba wyświetleń:617