Uchwała Nr III/25/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII /215/ 06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia„Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”.

 

            Na podstawie art. 75 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12, pkt. 8 lit. f ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.),  w związku z art. 4 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689; z poźn. zm.) i w związku z  Uchwałą Nr 19/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6.02.2006 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Statutu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

§ 2 Uchwały Nr XXXIII /215/ 06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2 Powiat Węgrowski reprezentować będą następujące osoby:

 

1.Tadeusz Danaj – radny Powiatu Węgrowskiego

 

2.Bogdan Doliński – radny Powiatu Węgrowskiego ”

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Hanna Kietlińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:44:12
Data utworzenia:2007-01-07 03:44:12
Data modyfikacji:2007-06-11 00:41:24
Liczba wyświetleń:551