Uchwała Nr IV/31/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2007

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999r. z późn. zm.)) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co, następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2007

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik (plan pracy Rady) 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:43:59
Data utworzenia:2007-01-07 03:43:59
Data modyfikacji:2007-06-11 00:44:09
Liczba wyświetleń:544