Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XVIII/120/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lic. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 109 i 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.  zm.) art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

              

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 366 790 zł :                                 

Dział, rozdział, paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

      w zł

Objaśnienia

600

Transport i łączność

72 000

Dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Zambrzyniec- Zgrzebichy

60014

Drogi publiczne powiatowe

72 000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

72 000

801

Oświata i wychowanie

200 000

Środki  na  salę gimnastyczną w Węgrowie (kontrakt wojewódzki plus 300 000  i  środki   z  MENiS  minus 100 000)

80120

Licea Ogólnokształcące

200 000

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych powiatu

200 000

852

Pomoc społeczna

24 464

 

85201

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

20 000

Środki od totaliza-tora Sportowego na wsparcie finansowe Domu Dziecka Julin

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

20 000

85204

Rodziny zastępcze

1 362

Wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

0690

Wpływy z różnych opłat

1362

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 102

Refundacja części wynagrodzenia z PFRON-1 173zł, z PUP-1 929zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

3102

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 426

2,5% kosztów obsługi zadań PFRON

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 426

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 426

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

67 900

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa

92118

Muzea

67 900

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

67 900

 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 10 000 zł :

Dział, rozdział, paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia                        w zł

Objaśnienia

757

Obsługa długu publicznego

10 000

SPZOZ w Węgrowie spłacił    I ratę (10 000 zł) pożyczki poręczonej przez Powiat

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

10 000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

10 000

 

§ 2

 Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 376 790 zł :

Dział, rozdział, paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia                        w zł

Objaśnienia

600

Transport i łączność

72 000

Na drogę Zambrzyniec- Zgrzebichy

60014

Drogi publiczne powiatowe

72 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 000

801

Oświata i wychowanie

200 000

Sala gimnastyczna w Węgrowie

80120

Licea Ogólnokształcące

200 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dotyczy ZSZ w Węgrowie)

200 000

852

Pomoc społeczna

26 890

 

85201

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

20 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4270

Zakup usług remontowych

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

6 890

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 426

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 805

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 659

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10 000

Na zakup materiałów do remontu nowej siedziby PUP

85333

Powiatowe urzędy pracy

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

67 900

Wydatki   na bieżące funkcjonowanie Muzeum

92118

Muzea

67 900

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

67 900

§ 3

     W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 272 000 zł . Plan wydatków inwestycyjnych w 2004 r. ( po zmianach ) przedstawia załącznik do uchwały.

§ 4   

 Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XVIII/120/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 wrzesnia 2004 r.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:34:23
Data utworzenia:2007-01-07 17:34:23
Data modyfikacji:2007-01-07 17:35:13
Liczba wyświetleń:531