Uchwała nr XVI/134/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego

               Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm. / , art. 4 pkt 1 i art.20 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn. zm./oraz § 6 ust.4 załącznika Nr 5 do Statutu Powiatu Węgrowskiego uchwalonego Uchwałą Nr IV/9/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. /Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r Nr 15, poz. 199  z późn. zm./, na wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu, Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr  146,poz.1223 z późń. zm. / od dnia 1 stycznia 2008  roku, ustala się wynagrodzenie Starosty Węgrowskiego -Pana Krzysztofa Fedorczyka , w następujący sposób :

-         wynagrodzenie zasadnicze                                                         -  4960, 00 zł

-         dodatek funkcyjny                                                                      -  1900,00 zł

-         dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                                 -  992,00 

-         dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego                                         -   2744,00 zł

 

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi :                                        10596,00 zł

/słownie: dziesięć tysięcy  pięćset  dziewięćdziesiąt sześć złotych /.

                                     

§ 2

 

Wykonanie  uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr III/29/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  20 grudnia  2006 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  .

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-05-08 14:58:12
Data utworzenia:2008-05-08 14:58:12
Data modyfikacji:2008-05-08 14:59:30
Liczba wyświetleń:812