porzadek XVII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 27 czerwca 2008 roku (piątek) o godz. 1130 , w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     zmian w budżecie powiatu na rok 2008;

2)     zmiany uchwały nr XIII/97/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2008;

3)     zmiany uchwały nr XIV/114/08 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”;

4)     zmiany uchwały nr XV/119/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie-poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych”;

5)     zmiany uchwały nr XV/120/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.” Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegającą na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu;

6)     procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;    

7)     szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) prowadzonych przez Powiat Węgrowski;

8)     zmian w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;

9)     przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2008-2015;

10) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – projekt systemowy nr 1/PO KL/7.1.2/2008;

11) wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości.

7.     Ocena działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie za rok 2007.

8.     Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie.

9.     Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

10. Informacja o przestrzeganiu i stosowaniu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Przyjęcie protokołu XVI  sesji Rady Powiatu  z dnia 25 kwietnia 2008 r.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                       PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                                                                        RADY POWIATU
                                                                                                                                                                                                                                               Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Przewodnicząca Rady Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-06-19 11:02:26
Data utworzenia:2008-06-19 11:02:26
Data modyfikacji:2008-07-08 14:56:57
Liczba wyświetleń:656