Uchwała nr 262/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań z zakresu oświaty w 2010 roku, ich publikacji oraz terminu składania ofert, wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie  w §3 uchwały nr XXXIII/256/09 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 roku Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1.

 

Wykonując dyspozycję Rady Powiatu określa się:

1)   szczegółowy rodzaj zadań, w ramach priorytetów zadań określonych w programie Powiatu Węgrowskiego, przewidzianych do zlecenia przez Powiat Węgrowski organiza-cjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie kultury fizycznej;

2)  formy zlecenia zadań, o których mowa w pkt 1;

3) łączną kwotę dofinansowania zadań wymienionych w §2 ust. 1;

4)  termin składania ofert,

5)  sposób publikacji ogłoszenia o składaniu ofert oraz ich weryfikacji.

 

§2.

 

1. Szczegółowy rodzaj zadań, o którym mowa w §1 pkt 1,  podlegający ogłoszeniu o składaniu oferty w 2010 roku dotyczy następujących zadań priorytetowych określonych w przedmiotowej uchwale Rady Powiatu:

1) realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego w nawiązaniu do Małych Ojczyzn,

2) wspieranie (organizowanie) inicjatyw oświatowych,

3) organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących,

4) rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży,

5) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Każde z wymienionych w ust. 1 priorytetowych zadań podlegać będzie wsparciu finansowemu, a uprawniony do wnioskowania podmiot może złożyć ofertę tylko na jedno z powyższych zadań.

3. Łączna kwota dofinansowania zadań wymienionych w §2 ust. 1 wynosi 20.000 zł i została zabezpieczona w wydatkach budżetowych Powiatu Węgrowskiego na 2010 rok.

4. Określa się termin i miejsce składania ofert na realizację zadań ujętych w §2 niniejszej uchwały, który upływa po 30 dniach od ogłoszenia o składaniu ofert i należy go złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

5. Ogłoszenie o składaniu ofert na realizację zadań, o których mowa w §2 ust. 1 umieszcza się w sposób zwyczajowo przyjęty: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie, na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego www.powiatwegrowski.pl , w zakładce Wydziały/Wydział Oświaty i Sportu - na okres co najmniej 30 dni.

 

§3.

 

1. Dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 odbywać się będzie wyłącznie na podstawie złożonej oferty oraz umowy, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

2. Uprawniony podmiot składający ofertę wskazuje konkretne zadanie, jakie chce realizować, spośród zadań wymienionych w § 2 ust. 1.

3. Podmiot otrzymujący dotację składa informację z realizacji zadania za I półrocze 2010 w terminie do dnia 20 lipca 2010 roku oraz sprawozdanie końcowe w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku lub najpóźniej miesiąc po zakończeniu zadania.

 

§4.

 

Weryfikacji merytorycznej oferty dokonuje Wydział Oświaty i Sportu, a zasadniczej (finansowej) – Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

 

§5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

 

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski         

Leonard Rusjan - Wicestarosta                      

Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2010-02-22 12:39:37
Data utworzenia:2010-02-22 12:39:37
Data modyfikacji:2010-02-22 12:41:42
Liczba wyświetleń:383