Rok 2006

Uchwała Nr 183/129/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego w trzyletnich technikach zawodowych dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkołUchwała Nr 184/131/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.3 schemat a) Ponowny start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr 185/131/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.2 schemat a) Przez aktywność do sukcesu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr 186/132/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, kolidującymi z realizacją planowanej przez Gminę Sadowne inwestycji pn. Budowa hali sportowej z łącUchwała Nr 187/133/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała Nr 188/134/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych.Uchwała Nr 189/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego w 2005 r.Uchwała Nr 190/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w 2005 r.Uchwała Nr 191/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w 2005 r.Uchwała Nr 192/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała Nr 193/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w WęgrowieUchwała nr 194/137/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Zbrpojowni na Zamku w LiwieUchwała Nr 195/137/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 196/138/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych na parterze budynku znajdującego się na działce oznaczonej nr 5895/3 w Węgrowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3.Uchwała Nr 197/138/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w pawilonie głównym dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie”. Uchwała Nr 198/138/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Uchwała Nr 199/139/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w WęgrowieUchwała Nr 200/139/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała Nr 201/139/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 202/140/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa saUchwała Nr 203/140/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: RozbudUchwała Nr 204/140/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała Nr 205/141/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 206/143/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 207/143/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgrowie lokalu nr 2 składającego się z trzech pomieszczeń na parterze budyUchwała Nr 208/144/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w WęgrowieUchwała Nr 209/144/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała Nr 210/144/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2006 r.Uchwała nr 211/145/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 212/145/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udziału Powiatu Węgrowskiego w trzeciej edycji Projektu w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu OperacyjUchwała Nr 213/145/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie monitora do kamery przemysłowej Uchwała Nr 214/145/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 215/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych nr 1 i 3 położonych na parterze jednopiętrowego bUchwała Nr 216/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała Nr 217/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inweUchwała Nr 218/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu WęUchwała Nr 219/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rokUchwała Nr 220/148/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 221/148/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie do zawierania umów na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych i zakupów inwestycyjnych w ramach pUchwała Nr 222/149/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 223/152/06 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejUchwała Nr 224/152/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 225/154/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka JULINw KaliskachUchwała Nr 226/156/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 227/158/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do zawarcia w imieniu Zarządu Powiatu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Uchwała Nr 228/159/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w planie etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2006.Uchwała Nr 229/159/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2007 wynikających z Rocznego programu wspUchwała Nr 230/159/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Uchwała Nr 231/159/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 232/160/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 listopada 2006 roku w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w roku 2007 wynikających z „RoczneUchwała Nr 233/163/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 r.Uchwała Nr 234/163/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.Uchwała Nr 235/164/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:36:03
Data utworzenia:2007-01-08 00:36:03
Data modyfikacji:2007-01-08 00:36:11
Liczba wyświetleń:800