uchwała nr XIV/110/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarzadu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2008-2013

   

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 175 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje :

 

§ 1

1.      Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie z gminami porozumień, których przedmiotem będzie realizacja i współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie gmin, zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych do wykonania na drogach powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowiącego załącznik do uchwały.

2.      Współfinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje koszty opracowania projektów technicznych i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami porozumień na następujących zasadach :

1.      Powiat Węgrowski sfinansuje w 2008 roku 60% kosztów opracowania projektów technicznych a gminy sfinansują w 2008 roku 40% kosztów opracowania projektów technicznych przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych znajdujących się na ich terenie.

2.      Powiat Węgrowski w latach 2008 – 2013 sfinansuje 50% kwoty stanowiącej udział własny samorządu w realizacji przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych wymagany przy ich współfinansowaniu środkami z Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3.      Gminy w latach 2008 – 2013 sfinansują 50% kwoty stanowiącej udział, o którym mowa w ust. 2 dotyczący przebudów dróg oraz obiektów mostowych na ich terenie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zarząd Dróg Powiatowych
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:16:18
Data utworzenia:2008-02-08 10:16:18
Data modyfikacji:2008-02-08 10:19:51
Liczba wyświetleń:678