Uchwała Nr XXXV/228/06 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Adaptacja budynku na mieszkania w Łochowie, w tym zmiana źródła ogrzewania i termomodernizacja’’.

       Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§  1

 

1.     Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 121 872 zł ( słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2006 przedsięwzięcia p.n. „Adaptacja budynku na mieszkania w Łochowie, w tym zmiana źródła ogrzewania i termomodernizacja’’.

2.      Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w punkcie 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

§  2

                       

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

 

§  3

 

Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:35:11
Data utworzenia:2007-01-07 03:35:11
Data modyfikacji:2007-01-07 03:35:11
Liczba wyświetleń:567