Uchwała nr XVIII/151/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok

  Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.)   oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Zmienia się plan dochodów  budżetu na zadania własne  powiatu na 2008  rok zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały

§ 6

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały

 

 

§ 7

                Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  5 515 758     stanowiący różnicę pomiędzy  dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a. zaciąganych kredytów w kwocie 3 872 009  

b. zaciąganych pożyczek w kwocie 1 177 176 zł

c. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 466 573 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7 539 425 zł rozchody w wysokości 2 023 667zł  zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 9

Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności z zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

     

§ 10

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego  

 

     § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega publikacji.

 

 

 

    

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik nr 1.xls11,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 2.xls18,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 3.xls6,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 3.xls6,50kBBrak podpisu
Załacznik nr 4.xls6,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 5.xls6,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 6.xls6,50kBBrak podpisu
załacznik nr 7.xls379,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 8.xlsx12,88kBBrak podpisu
Załącznik nr 9.xls54,50kBBrak podpisu
załacznik nr 10.xls44,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-10-17 09:28:15
Data utworzenia:2008-10-17 09:28:15
Data modyfikacji:2008-10-17 09:50:14
Liczba wyświetleń:677