UCHWAŁA NR XXIX/236/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizacjęprzedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2                 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXVI/204/09Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia  2009 roku w§ 1 kwotę 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) zastępuje się kwotą  367 187,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

    PRZEWODNICZĄCA

        RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk                                                  

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-22 09:18:47
Data utworzenia:2009-07-22 09:18:47
Data modyfikacji:2009-07-22 09:20:19
Liczba wyświetleń:428