Uchwała nr 243/146/09 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Dajemy szansę na sukces”

 

Na podstawie art. 48, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Panią Annę Nowicką – Związek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgrowskiego w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu, pn. „Dajemy szansę na sukces” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich””.

§ 2

 

Upoważnienie wydaje się na czas realizacji i rozliczenia projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Upoważnienie może zostać cofnięte w każdej chwili. W drodze odrębnej uchwały.

 

§ 4

 

Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie upoważnienia.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                        

Leonard Rusjan – Wicestarosta                                       

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu               

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu             

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu                   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "IR"
Data wytworzenia informacji:2009-12-28 11:16:40
Data utworzenia:2009-12-28 11:16:40
Data modyfikacji:2009-12-28 11:18:02
Liczba wyświetleń:358