Sprawozdanie Nr 7/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 1 listopada – 5 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 7 listopada 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2009 r. zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;
b) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu węgrowskiego na rok 2009 na realizacje projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
2. zatwierdził porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu;
3. wytypował przebudowę drogi Wyszków – Śnice oraz przebudowę odcinka drogi Łochów – Twarogi - Gruszczyno do zgłoszenia do Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych;
4. dokonał analizy i zatwierdził wstępny plan dochodów i wydatków powiatu na 2009 r.;
5. podjął uchwałę w sprawie zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku;
6. przyjął informację o rezygnacji z realizacji w 2008 r. przez PCPR w Węgrowie projektu „Dążę, szukam, pracuję”;
7. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 700 zł;
8. rozpatrzył wniosek Komendanta Hufca ZHP w Węgrowie o dofinansowanie kwotą 3 tys. zł kosztów wyjazdu po „Betlejemskie Światło Pokoju” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł.
 
W dniu 12 listopada 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół powiatu węgrowskiego;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) projektu uchwały budżetowej na 2009 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
3. szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2009 wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
4. przyjął informację o wynagrodzeniach pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach (placówkach) w odniesieniu do zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 22 kwietnia 2008 r. (Dz. U. 73, poz. 430).

W dniu 20 listopada 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w roku 2009 wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
2. Zatwierdził projekty:
a) umowy z Gminą Liw w sprawie przekazania środków finansowych na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej Węgrów – Krypy”;
b) porozumienia z Gminą Łochów w sprawie zasad realizacji i współfinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Łochów – Twarogi –Gruszczyno”;
c) porozumienia z Gminą Liw w sprawie zasad realizacji i współfinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Wyszków – Śnice”;
3. zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie mienia powiatu węgrowskiego;
4. wyraził zgodę na uruchomienie kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodach sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych w ZSP w Węgrowie;
5. wyraził zgodę na dofinansowanie:
a) kwotą 2 tys. zł II Turnieju Zespołów Cheerleaders;
b) kwota 500 zł VII Konkursu Gry na Ligawkach;

W dniu 25 listopada 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski;
b) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. pozytywnie ocenił stan dróg i przygotowanie do sezonu zimowego 2008/2009;
3. przyjął informację o stanie gospodarki leśnej na terenie powiatu węgrowskiego;
4. zatwierdził porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
b) powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
c) rozporządzania rzeczą wspólną;
6. przyjął informację o projektach technicznych dotyczących zadań drogowych, wykonanych i realizowanych w  2008 r.;
7. zatwierdził porozumienia z gminami: Korytnica, Miedzna, Grębków, Wierzbno, Stoczek, Liw,  miastem Łochów i miastem Węgrów w sprawach przekazania dotacji celowej na współfinansowanie wykonania projektów technicznych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych;
8. zatwierdził umowę z gminą Sadowne w sprawie współfinansowania i współpracy w realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem”;
9. przyjął informację Naczelnika Wydziału „OS” o konieczności wprowadzenia zmian w sieci szkół ponadgimnazjalnych powiatu węgrowskiego;
10. wyraził zgodę na wzrost o 5% od 1.01.2009 r. stawek wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń na realizację zadań w ramach teoretycznych kursów przedmiotów zawodowych;
11. podjął decyzję o dofinansowaniu w wysokości 300 zł dla każdego uczestnika kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli w zakresie wczesnego wspomagania dzieci i edukacji uczniów autystycznych;
12. wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za posiłki wychowanka MOW w Jaworku;
13. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o dofinansowanie wyjazdu uczniów LO do Włoch na modelową sesję ONZ i postanowił dokonać w tym celu zwiększenia budżetu szkoły o kwotę 500 zł;
14. wyraził zgodę na usytuowanie na terenie ZSP w Sadownem garażu blaszanego;
15. Zarząd nie wyraził zgody firmie ZTUH Bogdan Kozłowski na przejazdy drogą powiatową Grzymały – Wrzoski – Miedzna pojazdów o ciężarze 35 t.

W dniu 4 grudnia 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Zakup videorejestratora” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
3. podjął uchwały w sprawach: 
a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu węgrowskiego do zaciągania w 2008 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009;
b) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
c) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
4. zatwierdził porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego;
5. zatwierdził projekt umowy z Dyrektorem SP ZOZ w Węgrowie w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych: remontu Oddziału Wewnętrznego i wyposażenia w sprzęt medyczny Sali „R” oraz remontu, adaptacji pomieszczeń pod Pracownię Tomografii Komputerowej i zakup nowego aparatu;
6. zatwierdził ogólne warunki umowy o wykonywanie okresowych patroli przez załogi interwencyjne Skorpion Grupy;
7.wyraził zgodę na unieważnienie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia kuchni i Sali konsumenckiej Domu Dziecka „JULIN”;
8. przyjął informację o realizacji opracowania uproszczonych planów urządzania lasów i podjął decyzję o aneksowaniu umowy z WFOŚiGW do 31.03.2009 r.;
9. rozpatrzył wniosek Dyrektora Gimnazjum w Łochowie o dofinansowanie konkursu „Pióro szuka talentu” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
10. wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Koła PZW Nr 28 w Łochowie kwoty 3 tys. zł.;
11. wyraził zgodę na przeznaczenie z PFOŚiGW środków w kwocie 850 zł na pokrycie kosztów reprezentacji powiatu węgrowskiego na konkursie „SMAKI MAZOWSZA”;
12. ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
13. wyraził zgodę na ustawienie znaków zakazu zatrzymywania się i postoju oraz zainstalowanie progów zwalniających w okolicy wjazdu na teren szkół w Sadownem;
14. zobowiązał Dyrektora ZDP do przygotowania kalkulacji kosztów zakupu ciągnika z osprzętem oraz kosztorysu robót związanych z utrzymaniem poboczy w ostatnich 3 latach;
15. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 3 tys. zł na wsparcie realizacji wydawnictwa płytowego „Eugeniusz Rudnik – Studio Eksperymentalne Polskiego Radia”

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-12-17 12:23:28
Data utworzenia:2008-12-17 12:23:28
Data modyfikacji:2008-12-17 12:25:34
Liczba wyświetleń:591