Aktualności 2015

Węgrów, 2015-03-17

ŚRB. 6341.21.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Pani Agnieszki Kuna zam. Marki ul. Jutrzenki 23  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  ziemnego stawu rybnego o powierzchni w obrysie 1100 m2  z groblą na działce  o numerze ewidencyjnym 383 w miejscowości Rostki gmina Miedzna.

 

Termin składania uwag i wniosków –18 maja 2015roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      



 

 

 





O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia  24 kwietnia 2015r

o  wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

 

 

Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013, poz.687z póżn. zm.),

 

                                                 Starosta Węgrowski zawiadamia,

 

że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Miasta Węgrowa  - została wydana decyzja z dnia     24 kwietnia 2015r nr  1/2015 znak: ŚRB.6740.1.1.2015 KK – zezwolenie  na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „ Rozbudowa ulicy Strefowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w Węgrowie ” (km 0+668,41) w zakresie obejmującym : budowę nowej  jezdni, zatok postojowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę zjazdów  indywidualnych i publicznych  oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej nN   i teletechnicznej oraz gospodarkę zielenią.

Teren inwestycji obejmuje działki na terenie miasta Węgrowa – ul. Strefowa :  nr ew. 5284, 561/9, 561/11, 589/10, 589/11, 713, 714/2, 714/8, 593/2, 752/2, 752/3, 716/2, 716/3, 590/22, 590/7, 590/9, 719/2, 719/3, 2974/1, 590/20, 5359/5, 5359/7, 5359/9, 723/2, 759/1, 5365/4.

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren, ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej, stanowią linie podziału nieruchomości  i z dniem,  w którym decyzja stanie się ostateczna, stają się z mocy prawa własnością Miasta Węgrowa, za odszkodowaniem ustalonym przez organ odrębną decyzją.

Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca,  właściciele, zarządcy  i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

            Z aktami sprawy strony lub ich pełnomocnicy mogą się zapoznać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa przy  ul. Piłsudskiego 23  I p. pok.nr 2 w godzinach pracy urzędu.

            Od decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej stronom służy  odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie  14 dni od dnia doręczenia.

             Doręczenie  uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji  przez wnioskodawcę, otrzymania zawiadomienia przez strony wysłane  na adresy  wskazane w katastrze nieruchomości,  a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia  na stronach  internetowych i tablicach ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Węgrowie, a także w prasie lokalnej.



                       





                                                                                                   Starosta Węgrowski

                                                                                               / - /Krzysztof Fedorczyk


Węgrów, 15 kwietnia 2015 r

ŚRB. 6341.19.2015.LK

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Marzeny i Sławomira Wojtyńskich zam. Skarżyn 1, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji saczków drenarskich nr 14 i 16 w dziale drenarskim nr 42 na działce  o numerze ewidencyjnym Nr 453 w miejscowości Skarżyn gmina Wierzbno

Termin składania uwag i wniosków – 29 kwietnia 2015roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      


Węgrów, 2015-03-19

ŚRB. 6341. 12.2015.AM

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     ( Dz. U. z  2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek PGB Energetyka 2 Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr R-1 poprzez remont istniejącego przepustu w km 2+784 na działce     nr 144  położonej w miejscowości Węgrów w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu przez rów R-1 do działki nr 70

Termin składania uwag i wniosków do 23 kwietnia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,   ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 



Węgrów, dnia 8 kwietnia 2015r.

ŚRB.6341.18.2015.AM                                                   

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Gminy Grębków  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Leśnogóra” oraz odprowadzenia wód popłucznych do rowu.

Termin składania uwag i wniosków –21 kwietnia 2015 roku. Akta sprawy  do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 


Węgrów, 2015-04-09

ŚRB. 6341.17.2015.AM

I n f o r m a c j a


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   ( Dz. U. z  2012 roku, poz. 145),  Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek  Pana Jacka Kłosiewicz  zam. ul. Pabla Nerudy 4 m 78, 07-926 Warszawa i Pani Małgorzaty Kłosiewicz zam. ul. J. Konrada 18 m 97, 01-922 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego na przepust rurowy pod zjazdem indywidulanym z drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne do działki nr 272/6 położonej w miejscowości Mrozowa Wola, gmina Stoczek.

Termin składania uwag i wniosków do 22 kwietnia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31


Węgrów, dnia 8  kwietnia 2015r.

ŚRB. 6341.15.2015.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469), Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek „ARCHE” Sp. z o.o. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do ziemi z terenu parkingu przy budynku hotelowo- usługowym z częścią gastronomiczną, konferencyjno- rekreacyjną oraz basenem na terenie działek 564/9 i 611/10 położonych w Łochowie.

Termin składania uwag i wniosków – 21 kwietnia 2015 roku. Akta sprawy  do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792-20-31

 


Węgrów, 08 .kwietnia 2015r

ŚRB.6341.16.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Wójta Gminy Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. wód odciekowych ze składowiska odpadów w miejscowości Makówiec Duży gmina Dobre do kanalizacji miejskiej – zlewni ścieków oczyszczalni w Węgrowie eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów    i Kanalizacji   Sp. z o.o.  w Węgrowie, ul. Szamoty 42b.

Termin składania uwag i wniosków –22  kwietnia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 15, tel. (0-25) 792 20 31

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 30 marca 2015r

o wszczęciu postępowania w sprawie  wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

            Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 687    z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Miasta Węgrowa- dnia  18 lutego 2015r  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „ Rozbudowa ulicy Strefowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z ulicą Słoneczną  w Węgrowie ” (km 0+668,41)  w zakresie obejmującym : budowę nowej  jezdni i  zatok postojowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę zjazdów  indywidualnych i publicznych , budowę kanalizacji deszczowej   i oświetlenia ulicznego, przebudowa siecielektroenergetycznej  nN i teletechnicznej oraz gospodarkę zielenią.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

            Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi  teren ustalone decyzją    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości  i stają się    z mocy prawa  własnością Miasta Węgrowa. Stronami postępowania w sprawie są  właściciele  i użytkownicy wieczyści  nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji  oraz mogą być osoby  posiadające tytuł prawny  do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.

Teren inwestycji obejmuje działki ( przed projektowanym podziałem) na terenie miasta Węgrowa – ul. Strefowa :  nr ew. 5284, 561/5, 561/3, 589/10, 589/11, 713, 714/2, 714/5, 593, 752/2, 752/1, 716/2, 716/3, 590/1, 590/7, 590/9, 719/2, 719/3,  2974/1, 590/20, 5359/3, 5359/1, 5359/2, 723/2, 759/1, 5365/4.

            Z aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i  Budownictwa przy  ul. Piłsudskiego 23  Ip. Pok.nr 2  w terminie 7 dni  od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                               Starosta Węgrowski

                                                                           /-/ Krzysztof Fedorczyk




                                                                                                                  Węgrów, 2015-03-30

ŚRB. 6341.14.2015.AM                                                               

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne  (Dz. U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego WOJBON Wojciech Bondara,   ul. Lagunowa 16, 85-435 Bydgoszcz działającego z upoważnienia Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przejścia projektowanej linii światłowodowej przez  ciek melioracji podstawowej na  działkach:

ü  nr 250 obręb Sadowne , gm. Sadowne, rzeka Bojewka  w km 9+612

ü  nr 547 obręb Sojkówek, gm. Sadowne, rzeka Nowa Treblinka w km 3+784 

            Termin składania uwag i wniosków do  13 kwietnia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 


Węgrów, 2015-03-02

ŚRB. 6341.9.2015.LK

I n f o r m a c j a 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,                   że na wniosek Państwa Joanny Bakal zam. Chojeczno Cesarze 9, 07-110 Grębków i Mariusza Koza zam. ul. Krasnobrodzka 10 m 6, 03-214 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego poprzez budowę zjazdu indywidualnego  z drogi powiatowej  nr 3675W Chojeczno Sybilaki - Kopcie  na działkę nr 178/9 w miejscowości Chojeczno – Cesarze gmina Grębków.

 

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 7 kwietnia 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      

 

Węgrów, 2015-03-17

ŚRB. 6341.11.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,   że na wniosek Państwa Alicji  i Grzegorza Księżak oraz Pawła Kowalczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy odcinka rowu melioracyjnego nr R-K-4 w km 0+100÷ 0+160 poprzez zmianę przebiegu istniejącej trasy oraz na wykonanie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 7550 m2 na działce  o numerze ewidencyjnym Nr 252 w miejscowości Korytnica gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków – 31 marca 2015roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,    ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      


                                                                                                           Węgrów, 2015-03-02

ŚRB. 6341.10.2015.AM                                                                 

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,    że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego WOJBON Wojciech Bondara,  ul. Lagunowa 16, 85-435 Bydgoszcz działającego z upoważnienia Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przejścia projektowanej linii światłowodowej przez  ciek melioracji podstawowej w miejscowościach:

  Mrozowa Wola, gm. Stoczek, działka nr 444, rzeka Ugoszcz w km 20+100

Drgicz, gm. Stoczek, działka nr 377, rzeka Dzięciołek w km17+423

Drgicz, gm. Stoczek, rzeka Lubiesza w km16+500

 

            Termin składania uwag i wniosków do  15 marca 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.



Węgrów, 2015-03-02

ŚRB. 6341.9.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,     że na wniosek Państwa Jadwigi i Antoniego Namięta zam. ul. Lipowa 5, 07-110 Grębków zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na przepust rurowy pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 697 Liw – Sinołeka  w km 11-283,50 na działkę nr 275/12 w miejscowości Grębków gmina Grębków.

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 16 marca 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      


 Węgrów, 2015-02-20

ŚRB. 6341.8.2015.LK

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Pana Przemysława Wasilewskiego Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowego WOJBON Wojciech Bandora, ul. Lagunowa 16, 85-435 Bydgoszcz działającego z upoważnienia Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przejście projektowanej linii światłowodowej przez ciek melioracji podstawowej – rzeka Bojewka w km 19+064 na działce nr ew. 858  obręb Kołodziąż gmina Sadowne.

            Termin składania uwag i wniosków do 6 marca 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.


Węgrów, 2015-02-11

ŚRB. 6341.7.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,     że na wniosek Państwa Pauliny Mikiel – Madziar i Marcina Madziar zam. ul. Przemysłowa 12/16, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego  tj. budowę przepustu o średnicy 0,4 m i  długości 8,7 m pod zjazdem indywidualnym z drogi krajowej nr 62 klasy G Strzelno – Drohiczyn  na działkę nr 1242  w miejscowości Starawieś gmina Liw .

Termin składania uwag i wniosków  do dnia 25 lutego 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 15, tel. (25) 792 20 31.      

 

                                                                                                                  Węgrów, 2015-02-11

ŚRB. 6341.6.2015.AM                                                                   

                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,  że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego WOJBON Wojciech Bondara,  ul. Lagunowa 16, 85-435 Bydgoszcz działającego z upoważnienia Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przejścia projektowanej linii światłowodowej przez  ciek melioracji podstawowej na  działkach:

ü  nr 124 obręb Górki Borze, gm. Korytnica, rzeka Bełcząc w km 5+270

ü  nr 490 obręb Paplin, gm. Korytnica, rzeka Liwiec  w km 36+240 

ü  nr 113 obręb Roguszyn, gm. Korytnica, rzeka Czerwonka w km 8+200

ü  nr 217 obręb Czerwonka – Folwark, gm. Wierzbno,  rzeka Czerwonka w km 4+750

ü  nr 375 obręb Wierzbno, gm. Wierzbno rzeka Struga w km 11+280

ü  nr 155 obręb Wierzbno, gm. Wierzbno rzeka Struga w km 12+060

           

Termin składania uwag i wniosków do  25 lutego 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

Węgrów, 2015-02-06

ŚRB. 6341.5.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne           (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Marzeny i Sławomira Wojtyńskich zam. Skarżyn 1, 07-111 Wierzbno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego nr F-19-3 poprzez zamianę rowu otwartego na rurociąg kryty o średnicy Æ 600 mm z rur PE na odcinku w km 0+415÷0+456 na działce  o numerze ewidencyjnym Nr 453 w miejscowości Skarzyn gmina Wierzbno.

Termin składania uwag i wniosków –20 lutego 2015roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.      




Węgrów, 2015-02-05

ŚRB. 6341.4.2015.AM

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne    (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek PGB Energetyka  Sp.z o.o. ul. Gotarda 9, 02-68 3zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę i częsciową likwidację urzadzeń melioracji szczegółowych w dziale drenarskim nr 16 na  części  działki  o numerze ewidencyjnym 1083/16 połozonej  w miejscowości Tończa gmina Liw.

Termin składania uwag i wniosków –19 lutego 2015roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.     

     

          Węgrów, 2015-02-02

ŚRB. 6341.3.2015.LK


                                                       I n f o r m a c j a

            Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne   (Dz. U. z  2012 roku poz. 145 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego WOJBON Wojciech Bandora,    ul. Lagunowa 16, 85-435 Bydgoszcz działającego z upoważnienia Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przejście projektowanej linii światłowodowej przez ciek melioracji podstawowej działka nr 240 obręb Ziomaki – rzeka Liwiec w km 74-130 oraz dz. nr 242  obręb Ziomaki  gmina Grębków, Starorzecze rzeki Liwiec.

            Termin składania uwag i wniosków do 15 lutego 2015 roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I piętro pokój nr 4, tel. 25 792-20- 31.

 

Węgrów, 2015-01-14

ŚRB. 6341.1.2015.LK

I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne     (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje,      że na wniosek Państwa Ewy i Dariusza Karbowskich zam. Turna 7a, 07-120 Korytnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbieracza drenarskiego „d” na działkach o nr ew. 27 i 28 w miejscowości Turna gmina Korytnica.

Termin składania uwag i wniosków – 28 stycznia 2015roku. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie,       ul. Piłsudskiego 23, I piętro, tel. (0-25) 792 20 31.    

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Kwiatkowska Lucyna
Wytworzył informację:Kwiatkowska Lucyna
Data wytworzenia informacji:2015-01-15 00:00:00
Data utworzenia:2015-01-15 14:33:13
Data modyfikacji:2015-05-05 12:14:32
Liczba wyświetleń:311