Uchwała Nr 2/1/02 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002rok

 

Na podstawie § 10 ust. l uchwały Nr XXXII/208/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

l. Zmienia się plan wydatków na zdania własne powiatu:

Dział, rozdział, paragraf

 

Nazwa działu, rozdział, paragraf

 

Zmniejszenia w zł.

 

Zwiększenia w zł.

 

600

 

Transport i łączność

 

15.000

 

15.000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

15.000

 

15.000

 

§4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2.557

 

0

 

§4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

295

 

0

 

§4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0

 

15.000

 

§4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

210

 

0

 

§4300

 

Zakup usług pozostałych

 

11.714

 

0

 

§4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

224

 

0

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

4.662

 

4.662

 

80120

 

Liceum ogólnokształcące

(dotyczy ZSP w Sadownem)

 

1.390

 

1.390

 

§4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

541

 

0

 

§4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0

 

900

 

§4300

 

Zakup usług pozostałych

 

0

 

490

 

§4430

 

Różne opłaty i składki

 

15

 

0

 

§4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

834

 

0

 

80130

 

Szkoły zawodowe (dotyczy ZSP w Sadownem)

 

3.272

 

3.272

 

§4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

2.261

 

0

 

§4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0

 

2.352

 

§4300

 

Różne opłaty i składki

 

0

 

920

 

§4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1.011

 

0

 

853

 

Opieka społeczna

 

7.000

 

7.000

 

85318

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

7.000

 

0

 

§4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7.000

 

0

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

0

 

7.000

 

§4260

 

Zakup energii

 

0

 

3.537

 

 

 

§4270

 

Zakup usług remontowych

 

0

 

757

 

§4300

 

Różne opłaty i składki

 

0

 

2.500

 

§4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

0

 

206

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

1.139

 

1.139

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne (dotyczy ZSP w Sadownem)

 

1.139

 

1.139

 

§4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

587

 

0

 

§4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0

 

579

 

§4300

 

Różne opłaty i składki

 

0

 

560

 

§4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

552

 

0

 

Razem

 

27.801

 

27.801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Bogdan Jan Doliński - Starosta

Anna Grażyna Brodacka- Bartoszuk- Wicestarosta

Ewa Grażyna Besztak  - Członek Zarządu

Teresa Lidia Chabiera  - Członek Zarządu

Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 20:47:46
Data utworzenia:2007-01-07 20:47:46
Data modyfikacji:2007-01-07 20:48:32
Liczba wyświetleń:488