Uchwała nr XI/79/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.))

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 127 588 zł   :

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

750

Administracja publiczna

11 816,00

 

75020

Starostwa powiatowe

11 816,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

11 816,00

Dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

Dotacja od Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10 000,00

 

851

Ochrona zdrowia

39 585,00

 

85111

Szpitale ogólne

39 585 ,00

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

39 585,00

Na zakup zestawu videoendoskopowego od gmin:

Gmina Sadowne – 3 877,00

Miasto Wegrów – 7 764,00

Gmina Wierzbno – 1 950,00

Gmina Łochów – 10 711,00

Gmina Miedzna – 2 631,00

Gmina Stoczek – 3 283,00

Gmina Liw - 2 364,00

Gmina Grębków – 2 783,00

Gmina Korytnica – 4 222,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 580,00

 

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

4 580,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 580,00

Realizuje PCPR w Węgrowie, Zmiana klasyfikacji dochodu  

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

61 607,00

 

92118

Muzea

61 607,00

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

61 607,00

Wpływy od Miasta Węgrów i od Gminy Liw

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiększa  się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  o kwotę 559 494 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

852

Pomoc społeczna

20 000,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Zmiana Klasyfikacji dochodu. 

85295

Pozostała działalność  

20 000,00

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20 000,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

539 494,00

 

92118

Muzea

539 494,00

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

539 494,00

 

3. Zwiększa się plan dochodów na  zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6 757 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 757,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

85334

Pomoc dla repatriantów

6 757,00

 

2110

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 757,00

 

4. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne  powiatu o kwotę 368 354 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

758

Różne rozliczenia

363 774,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

363 774,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

363 774,00

 

852

Pomoc społeczna

4 580,00

Realizuje PCPR w Węgrowie, zmiana klasyfikacji dochodu.

85218

Powiatowe centrum pomocy rodzinie 

4 580,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 580,00

 

5. Zmniejsza się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  o kwotę 20 000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

852

Pomoc społeczna

20 000,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Zmiana Klasyfikacji dochodu. 

85203

Ośrodki wsparcia

20 000,00

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20 000,00

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

1.Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 567 429  zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

600

Transport i łączność

11 000,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

11 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 000,00

 

750

Administracja publiczna

3 433,00

 

75020

Starostwa powiatowe

3 433,00

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 433,00

Przeniesienie w planie wydatków.

801

Oświata i wychowanie

378 770,00

 

80111

Gimnazja specjalne

56 798,00

Realizuje MOW Jaworek

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 743,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5400,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

753,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

4260

Zakup energii

1 500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 402,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

133 248,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 277,00

Realizuje LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10 279,00

Realizuje LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 452,00

Realizuje LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 232,00

Realizuje ZSP Sadowne – 16 000 zł, ZSP Łochów – 39 232zł

4260

Zakup energii

3 968,00

Realizuje ZSP Sadowne

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

Realizuje ZSP Sadowne

4430

Różne opłaty i składki

540,00

Realizuje ZSP Sadowne

80123

Licea profilowane

3 000,00

Realizuje ZSP Sadowne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

80130

Szkoły zawodowe

174 217,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 000,00

Realizuje ZSP Sadowne – 23 000 zł, ZSP Węgrów – 84 000 zł

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 066,00

Realizuje ZSP Sadowne – 400 zł, ZSP Węgrów – 14 666 zł

4120

Składki na fundusz pracy

2 598,00

Realizuje ZSP Sadowne – 540 zł, ZSP Węgrów 2 058 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 772,00

Realizuje ZSP Węgrów

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

Realizuje ZSP Sadowne

4260

Zakup energii

12 563,00

Realizuje ZSP Węgrów

4270

Zakup usług remontowych

2 071,00

Realizuje ZSP Węgrów

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

Realizuje ZSP Węgrów

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 400,00

Realizuje ZSP Węgrów

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

747,00

Realizuje ZSP Węgrów

80195

Pozostała działalność

11 507,00

Realizuje ZSP Łochów

4420

Podróże służbowe zagraniczne

7 893,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 614,00

 

852

Pomoc społeczna

40 251,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

14 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 000,00

Realizuje Dom Dziecka Julin

85204

Rodziny zastępcze

26 251,00

 

3110

Świadczenia społeczne

26 251,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

133 975,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

87 395,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4350

Zakup usług do sieci Internet

500,00

 

4220

Zakup środków żywności

14 379,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 516,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

16 000,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 271,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

4260

Zakup energii

5 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

2 282,00

 

4430

Różne opłaty i składki

700,00

 

4480

Podatek od nieruchomości

747,00

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

 

85410

Internaty i bursy szkolne

30 580,00

Realizuje ZSP Sadowne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

15 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 760,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

820,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

4260

Zakup energii

4 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków  na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  o kwotę 20 000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

852

Pomoc społeczna

20 000,00

Realizuje PCPR Zmiana klasyfikacji wydatku.  

85203

Ośrodki wsparcia

20 000,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 400,00

 

4270

Zakup usług remontowych

14 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 546 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

851

Ochrona zdrowia

3 546,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 546,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 546,00

 

 

4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 968 640  zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

630

Turystyka

3 433,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

63095

Pozostała działalność

3 433,00

 

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 433,00

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

20 315,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 315,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 315,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

20 000,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

757

Obsługa długu publicznego

40 000,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

40 000,00

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

40 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

26 823,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

2 840,00

Realizuje MOW Jaworek

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

94,00

 

4260

Zakup energii

500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

4440

Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 746,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

660,00

 

4300

Zakupu usług pozostałych

660,00

Realizuje ZSP Łochów

80130

Szkoły zawodowe

11 816,00

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla  powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 816,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Środki na przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych.

80195

Pozostała działalność

11 507,00

Realizuje ZSP Łochów

4425

Podróże służbowe zagraniczne

7 893,00

 

4305

Zakup usług pozostałych

3 614,00

 

851

Ochrona zdrowia

39 585,00

 

85111

Szpitale ogólne

39 585,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

39 585,00

 

852

Pomoc społeczna

49 218,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

25 000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

5 500,00

Realizuje Dom Dziecka Julin

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 500,00

Realizuje Dom Dziecka Julin

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

16 578,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 885,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 350,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

343,00

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

7 640,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 615,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25,00

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 033,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2 033,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 033,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

83 964,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

500 ,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

500,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

16 240,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

1 000,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

240,00

 

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

67 224,00

Realizuje MOW Jaworek

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

3 200,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 743,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 400,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

753,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

4260

Zakup energii

1 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

320,00

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 308,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

683 268,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

92118

Muzea

683 268,00

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury   

683 268,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zwiększa się plan wydatków na  zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 303 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

851

Ochrona zdrowia

3 546,00

Realizuje MOW Jaworek

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 546,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 546,00

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 757,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

85334

Pomoc dla repatriantów

6 757,00

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

6 757,00

 

 

5. Zwiększa  się plan wydatków  na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  o kwotę 20 000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

852

Pomoc społeczna

20 000,00

Realizuje PCPR w Węgrowie. Zmiana klasyfikacji wydatku.   

85295

Pozostała działalność

20 000,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 400,00

 

4270

Zakup usług remontowych

14 600,00

 

 

§ 3

 

  1. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 102 483  

   2.  W wyniku zmian w uchwale zwiększa  się  plan wydatków majątkowych o 10 817  zł , który po zmianach       przedstawia Załącznik nr 1 i nr 4

  3   Zwiększa   się plan przychodów  z tytułu zaciąganych kredytów o 102 482  zł, zwiększa  się plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 1 zł , zgodnie z Załącznikiem nr  2.

   4.  W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,  którą  przedstawia Załącznik nr 3.

  5. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.           

   7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego Załącznik nr 14  do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia z późń. Zmianami, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.   

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie

 

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.xls134,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 2.xls119,50kBBrak podpisu
załącznik nr 3.xls30,00kBBrak podpisu
załącznik nr 4.xls24,00kBBrak podpisu
załącznik nr 5.XLS29,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 11:27:55
Data utworzenia:2007-10-26 11:27:55
Data modyfikacji:2007-10-29 12:22:02
Liczba wyświetleń:781