Trzeci rok z kolei - matury 2007

Trzeci rok z kolei 
  
      Trzeci rok z kolei szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Węgrowskiego, których  absolwenci przystępują do matury znajdują się w pierwszej szóstce spośród  42 powiatów i miast na prawach powiatu na terenie województwa mazowieckiego.  Trzeci rok z kolei szkoły te zajmują pierwsze miejsce na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach. Tak wynika z przekazanego już po raz trzeci z przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie materiałów w postaci wyników egzaminu maturalnego oraz sprawozdania z egzaminu maturalnego. 
      Wysoka w rankingu lokata Powiatu Węgrowskiego dotyczy tzw. współczynnika zdawalności matur wyrażonego w procentach w odniesieniu do ogółu przystępujących  do matury, który wynosi 92,86 %. 
      W roku bieżącym wyprzedzają nas jedynie: powiat pruszkowski – 94,45 %, Warszawa – 93,93 %, powiat szydłowiecki – 93,63 %, powiat płoński – 93,47 %, powiat ciechanowski  – 93,05 %. 
      Na tak dobry wynik zapracowały następujące nasze szkoły:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie – 100 %, gdzie świadectwo dojrzałości otrzymało 116 osób (wszyscy przystępujący),
2) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem – 98,46 %,   z 64 świadectwami dojrzałości (do matury przystąpiło 65 absolwentów tego Liceum, zdało 64 osoby),
3) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 96,54 %,   gdzie świadectwo dojrzałości otrzymało 251 osób na 260 zdających,
4) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – 94,56 % (139 osób otrzymało świadectwa dojrzałości na 147 osób przystępujących do matury). 
      Na uwagę jednak zasługują wyniki kolejnych liceów z terenu naszego powiatu:
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku – 89,66 % (26 na 29 zdających otrzymało świadectwo dojrzałości),
- Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – 83,33% (z 90 zdających 75 osób uzyskało świadectwa dojrzałości). 
       Odrębny temat dotyczy Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych. Część z nich zdawała w ramach Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, część w ramach niepublicznych liceów ogólnokształcących (właściciel - Siedleckie Centrum Edukacyjne w Siedlcach – p. Dzioba). W tej grupie liceów – 4 absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  w Ostrówku (dwuletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) zdało maturę  i tyle samo do niej przystąpiło. Podobnie było w przypadku tegoż Liceum, lecz trzyletniego (na podbudowie gimnazjum): trzy osoby przystąpiło do matury i tyle samo zdało ją). Tak wysoką skutecznością nie może pochwalić się Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie (publiczne), gdzie w ramach Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego do matury przystąpiło 9 osób, a zdało ją 7. 
      Gorzej wypadły licea profilowane, ale to ogólnokrajowa tendencja:
1) Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – 93,33 % (14 osób otrzymało świadectwo dojrzałości),
2) Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  w Węgrowie – 80,77 % (21 osób otrzymało świadectwo dojrzałości). 
      Bardzo dobrze wypadło Technikum dzienne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, gdyż współczynnik zdawalności matur wyniósł  – 94,56 % i jest on najwyższy spośród wszystkich techników z terenu działania siedleckiej delegatury kuratorium oświaty. Do matury po tymże technikum przystąpiło 147 osób  i zdało ją 139 osób. Gorzej jest w przypadku technikum uzupełniającego dla dorosłych  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, gdyż na 20 osób przystępujących do matury, zdało ją zaledwie 8. 
      Warto też przyjrzeć się, jak nasi absolwenci zdawali poszczególne przedmioty podczas matur. Przypominam w tym miejscu, że absolwent zdaje trzy przedmioty obowiązkowe  w tym język polski i język obcy oraz ma prawo wybrać tzw. przedmioty dodatkowe, by poprawić swój start w przyjęciu na wyższą uczelnię. Ponadto decyduje on, czy zdawać będzie tylko poziom podstawowy z danego przedmiotu, czy może rozszerzony. Warto, gdyż daje nam to obraz wysiłku i wkładu pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W związku z obszernością materiału zajmę się jedynie szkołami z dużą liczbą absolwentów. Liczby poniżej określają wynik średni w procentach, jaki uzyskali maturzyści z poszczególnych przedmiotów. Kolejność szkół dobrano pod kątem liczebności przystępujących do matury:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie (260 zdających). Każdy kto wybrał chemię (33 osoby, w tym 30 jako przedmiot dodatkowy), fizykę (19 osób, w tym 17 jako przedmiot dodatkowy), język niemiecki (5 osób – poziom podstawowy i jednocześnie obowiązkowy), język rosyjski (35 osób – poziom podstawowy i jednocześnie obowiązkowy) oraz wiedzę o społeczeństwie (83 osoby, w tym 62 osoby jako dodatkowy) – zdał ją, a średni wynik wahał się od 42 % (chemia) do 85 % (język niemiecki). 
W przypadku pozostałych przedmiotów nie jest już tak kolorowo:
- geografia – 98,82 % zdawalności przy średnim wyniku 45,15 (poziom podstawowy)  i 49,19 % (poziom rozszerzony),
- język polski – 98, 46 % zdawalności przy średnim wyniku 54,34 % (poziom podstawowy) i 61,16 % (poziom rozszerzony).
Najsłabiej w tej szkole zdawano matematykę (83 %) i język angielski (92 %). Chociaż średni wynik był wyższy niż przy 100 % chemii: język angielski – 56,73 % (poziom podstawowy) i 62,70 % (poziom rozszerzony).
2) Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie (147 zdających).
Na sześciu przystępujących do matury z historii wszyscy ukończyli ją z wynikiem pozytywnym, otrzymując wynik średni na poziomie 55,67 %.
Pozostałe przedmioty wypadły nieco gorzej:
- język polski – 98 % zdawalności przy średnim wyniku – 47,14 %,
- język rosyjski – jako przedmiot obowiązkowy wybrało 102 osoby (wszyscy poziom podstawowy) – 96 % zdawalności przy średnim wyniku 56,16 %.
Najsłabiej wypadł język angielski, wybrany przez 45 osób, jako przedmiot obowiązkowy – 71 % zdawalności, przy średnim wyniku – 39,64 %.
3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie (116 zdających). W porównaniu z węgrowskim liceum ogólnokształcącym – przedmiotów ze 100 % zdawalnością jest tylko trzy, ale za to wszyscy zdali maturę. Do przedmiotów tych należą:
- historia – 23 zdających, w tym 9 poziom rozszerzony; średni wynik 50,71 %  (poziom podstawowy), 49,11 % (poziom rozszerzony),
- język niemiecki wybrany przez jedną osobę z poziomu podstawowego – 58 %,
- język polski zdany przez wszystkich (fenomen na skalę siedleckiej delegatury), w tym przez 101 osób z zakresu podstawowego (wynik średni – 57,75 %) i przez 15 osób z zakresu rozszerzonego (wynik średni – 66,27 %).
Z pozostałych przedmiotów najlepiej wypadł język angielski (98,26 % zdawalności), a najsłabiej geografia (85,71 % zdawalności). Jeśli idzie o średni wynik to język angielski w zakresie podstawowym wypadł lepiej (60,35 %) od języka polskiego (57,75 %).
4) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie (90 zdających).
Najlepszy wynik uzyskali maturzyści z jezyka rosyjskiego (97,50 % zdawalności przy średnim wyniku 49,33 % w zakresie podstawowym, zdawanym przez 40 osób. Następnie język polski (94,44 % zdawalności) przy wyniku 47 % maksymalnej liczby punktów. To co pogrążyło maturzystów tej szkoły to język angielski (54 % zdawalności).
5) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (65 zdających).
Przypominam, że szkoła ta zajęła drugie miejsce w powiecie węgrowskim spośród szkół ponadgimnazjalnych w systemie dziennym. Wynik wysoce zasłużony, bo gdyby nie biologia (97,44 % zdawalności), to wszystkie pozostałe przedmioty zostały zdane przez każdego absolwenta zdającego dany przedmiot (osiem przedmiotów), z których najwyższy średni wynik uzyskano z języka rosyjskiego (65,66 % z poziomu podstawowego) przy 44 zdających i z wiedzy o społeczeństwie (58 % z poziomu podstawowego). Najsłabszy wynik uzyskano z geografii – 45 % maksymalnej liczby punktów lecz zdali ją wszyscy. 
      Te pięć największych wyżej wymienionych szkół zapracowało na tak dobry wynik powiatu węgrowskiego w skali województwa mazowieckiego, gdyż oprócz wysokich wskaźników procentowych decydowały liczby bezwzględne (przystępujących do matury), ponieważ łącznie maturę zdawało 784 osoby, a na szkoły te przypada aż 678 absolwentów. 
      Co prawda wyniki matur pod kątem ich zdawalności nie mają bezpośredniego przełożenia na ich poziom, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja znajdujące się na terenie naszego powiatu uzyskują na egzaminie zewnętrznym wynik w skali województwa pozwalający utrzymać się w rankingu tych szkół w okolicach 25 miejsca, to skok osiągnięć szkół poziomu ponadgimnazjalnego jest bardzo wysoki (6 miejsce). 
      Powyższe wyniki napawają radością, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia wszak w pięciu powiatach, w tym w mieście stołecznym Warszawa do matury przygotowywują lepiej. By tak się stało potrzebne jest dofinansowanie pracowni przedmiotowych, zmniejszenie liczebności oddziałów i odpowiednie motywowanie nauczycieli. Aczkolwiek ostanie badania prowadzone przez profesora Antoniego Jeżowskiego udowadniają, że nie ma bezpośredniego przełożenia wyników egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i po gimnazjum na liczebność klas oraz na wysokość nakładów na jednego ucznia, a tym samym zarobków nauczycieli. Ale o tym może przy innej okazji.
 
Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu
                                       

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-11 10:39:52
Data utworzenia:2009-08-11 10:39:52
Data modyfikacji:2014-08-14 12:28:59
Liczba wyświetleń:968