Sprawozdanie Nr 7/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 30 października – 27 listopada 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 5 listopada 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
b) powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
2. dokonał analizy założeń do projektu budżetu powiatu na 2010 r.
3. rozpatrzył pozytywnie wniosek Prezesa Koła Nr 26 PZW o dofinansowanie kwotą 8 tys. zł zakupu narybku do zarybienia rzeki Liwiec. Powyższa kwota pochodziła będzie z PFOŚiGW;
4. wyraził zgodę na przeznaczenie z PFOŚiGW kwoty do 500 zł na ufundowanie nagród dla uczestników programu ekologicznego „Nie podgrzewaj atmosfery”;
5. pozytywnie rozpatrzył ofertę Prezesa Wydawnictwa „DrukTur Sp. z o.o. dotyczącą zakupu książki „Węgrów i ziemia Liwska. Perły i atrakcyjność turystyczna”;
6. rozpatrzył wniosek proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie o wsparcie finansowe imprezy promocyjnej pn. „I Hubertus Węgrowski” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
7. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł kosztów przejazdu harcerzy Hufca ZHP w Węgrowie po „Betlejemskie Światło Pokoju”;
8. zatwierdził:
a) umowę z biurem Geodezyjno – Informatycznym w Siedlcach o wykonanie archiwizacji operatów technicznych;
b) aneks do umowy w sprawie przekazania dotacji na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4202W Jasiorówka – Brzuza – Sadowne”;
9. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu I LO w Węgrowie z przeznaczeniem na pokrycie tygodniowego kosztu wynajęcia profesjonalnej ochrony;
10. podjął decyzję o dofinansowaniu powiatowych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych w ZSP w Węgrowie;
11. postanowił zakupić nagrody rzeczowe dla uczestników reprezentujących powiat węgrowski w X Sztafecie Niepodległości im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
12. zatwierdził kursy: sprzedawca II°, mechanik pojazdów samochodowych II° organizowanych w ZSP w Węgrowie;
13. wyraził zgodę na przyznanie 10 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia SOS-W w Węgrowie oraz 12 godzin tygodniowo – uczennicy I LO w Węgrowie.

W dniu 12 listopada 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 r.;
2. określił stawki czynszu dla instytucji wynajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 23;
3. wyraził zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie – współpracy przy realizacji projektu „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców”;
4. przyjął plan pracy PODN na 2010 r.;
5. zatwierdził umowy z Biurem Usług Geodezyjnych GEOPLAN dotyczące:
a) wykonania podziału działki nr 357 położonej w Matałach Gm. Łochów;
b) badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  i jednostek samorządy terytorialnego położonych na terenie powiatu węgrowskiego;
6. zatwierdził aneks do umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych;
7. przyjął informację dotyczącą sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów i wyraził zgodę na zwiększenie zakresu zawartej w tej sprawie umowy do faktycznej ilości opracowanych hektarów.

W dniu 19 listopada 2099 r. Zarząd:
1. zatwierdził  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
b) udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Węgrów z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
c) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Korytnica w sprawie współfinansowania zadania pn. „Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica w miejscowości Korytnica”;
d) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Łochów w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia na terenie powiatu;
2. przyjął informację o stanie gospodarki leśnej na terenie powiatu;
3. przyjął informację o stanie dróg i przygotowaniu do sezonu zimowego 2009/2010;
4. zatwierdził porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury, promocji oraz turystyki w roku 2010 wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
b) szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2010 wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
6. zatwierdził  umowy:
a) z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Węgrowie w sprawie prowadzenia obsługi bankowej;
b) w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb KP PSP w Węgrowie”;
c) z Miastem Węgrów w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb KP PSP w Węgrowie”;
d) z firmą „TERM-OIL” w sprawie dostawy oleju opałowego do placówek oświatowych;
7. zatwierdził protokół konieczności dotyczącego wykonania robót dodatkowych podczas przebudowy drogi powiatowej Jasiorówka  - Brzuza – Sadowne;
8. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP o wyrażenie zgody na zakup pługa samochodowego;
9. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł organizacji konkursu pn. „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Boże Narodzenie 2009”;
10. wyraził zgodę na objęcie patronatem przez Starostę Węgrowskiego i patronatem medialnym przez „Wieści Węgrowskie” konferencji „Nie czekaj” poświęconej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem;
11. wyraził zgodę na zakup 150 egz. książki „Węgrów i ziemia Liwska. Perły i atrakcyjność turystyczna”;
12. wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnianie sali gimnastycznej I LO w Węgrowie zawodnikom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie.

W dniu 26 listopada 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Taniec nie tylko dla gwiazd”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Prawo jazdy – dobry start na rynku pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Nauki przyrodnicze na maturze – gwarancja sukcesu zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Matematyka królową nauk”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
e) zmiany uchwały nr XXXIII/260/09 z dnia 30 października 2009 r. określającej zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2009 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
2. zatwierdził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.; 
b) udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Węgrów z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2009 r.;
b) wyrażenia zgody na umorzenie należności SP ZOZ za świadczone usługi medyczne;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
5. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na dostawę samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;
6. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł organizacji VIII Konkursu Gry na Ligawkach organizowanego w MiGOK w Łochowie;
7. wyraził zgodę na wsparcie działań Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach zmierzających do zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-11-30 10:18:35
Data utworzenia:2009-11-30 10:18:35
Data modyfikacji:2009-11-30 10:20:15
Liczba wyświetleń:545