Uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu W?gr?w z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142,  poz. 1592 z póżń. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie zakupu samochodu – ambulansu sanitarnego.

 

§ 2

 

Kwota zobowiązania, o której mowa w § 1 nie może przewyższyć 150 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy).

 

§ 3

 

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pokryte zostanie w 2007r.  dochodami z subwencji.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:38:10
Data utworzenia:2007-01-07 03:38:10
Data modyfikacji:2007-06-11 00:36:45
Liczba wyświetleń:547